Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych - Projekty
Streszczenie

Ocena narażenia zawodowego na szkodliwe czynniki mikrobiologiczne w muzeach i pracownikach konserwacji zabytków

Kierownik projektu: dr hab. Rafał Górny

Streszczenie projektu:

Celem przeprowadzonych badań była ocena narażenia zawodowego na szkodliwe czynniki mikrobiologiczne w środowisku pracy pracowni konserwacji zabytków i magazynów , w których przechowywane są dzieła sztuki. W trakcie realizacji zadania dokonano oceny stanu higienicznego wnętrz, w których są przechowywane i konserwowane dzieła sztuki. Oceny tej dokonano na podstawie pomiarów szkodliwych czynników mikrobiologicznych na wybranych stanowiskach pracy, mierzono stopień zanieczyszczenia powietrza i powierzchni. Do badan wytypowano i wydzielono trzy grupy pomieszczeń;
- pracownie konserwacji zabytków,
- magazyny do przechowywania dzieł sztuki na papierze lub pergaminie,
- magazyny do przechowywania malarstwa sztalugowego, rzeźb i rzemiosła.
Wszystkie pomiary przeprowadzono w pomieszczeniach wentylowanych naturalnie. Wykonywano je zgodnie z zasadami kontroli higienicznej tego typu wnętrz w czasie pracy .
Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano wartości dopuszczalnych stężeń drobnoustrojów, które w omawianym środowisku pracy muszą uwzględniać nie tylko zanieczyszczenie powietrza działające na pracownika bezpośrednio drogą inhalacyjną, lecz także na trwałe elementy kultury, którymi dany pracownik zajmuje się w czasie swej zawodowej aktywności.
Dokonano też oceny ryzyka zawodowego powodowanego szkodliwymi czynnikami mikrobiologicznymi w badanym środowisku pracy, opracowano zalecenia do jego ograniczania oraz listę kontrolną służącą do oceny narażenia zawodowego w muzeach i pracowniach konserwacji zabytków.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Karbowska-Berent J., Górny R.L., Strzelczyk A.B, Wlazło A., Airborne and dust borne microorganisms in selected Polish libraries and archives., Building and Environment, 46: 1872-1879., 2011
  2. Harkawy A., Górny R.L., Ogierman L., Wlazło A., Ławniczek-Wałczyk A., Niesler A., Bioaerosol assessment in naturally ventilated historical library building with restricted personnel access., Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 18, 2: 323-329., 2011
  3. Górny R.L., Cyprowski M., Stobnicka A., Gołot-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyk A., Bezpieczeństwo biologiczne w muzeach i pracowniach konserwacji zabytków., CIOP-PIB, Warszawa. 40 s., 2013
  4. Górny R.L., Ławniczek-Wałczyk A., Cyprowski M., Stobnicka A., Gołofit-Szymczak M., Ryzyko zawodowe w muzeach i pracowniach konserwacji zabytków powodowane przez szkodliwe czynniki mikrobiologiczne., CIOP-PIB, Warszawa, 40 s., 2013

 Jednostka: Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013