Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych - Projekty
Streszczenie

Opracowanie zasad zapobiegania obchodzeniu przez pracowników urządzeń ochronnych i osłon stosowanych do maszyn w celach prewencji wypadkowej.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Marek Dźwiarek

Streszczenie projektu:

Wyniki analizy wypadków, których opisy są zgromadzone w bazie danych PIP, stanowiły podstawę do opracowania dwóch kwestionariuszy ankietowych - jednego dla pracowników służby bhp i utrzymania ruchu, a drugiego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w urządzenia ochronne bądź osłony stref niebezpiecznych. Kwestionariusze te następnie zweryfikowano w trakcie badań pilotażowych w pięciu przedsiębiorstwach przemysłu przetwórczego.
Następnie przeprowadzono badania ankietowe w 500 przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa te wylosowano z bazy danych GUS tak, aby stanowiły reprezentatywną próbkę przedsiębiorstw w Polsce.
Opracowano metodę służącą do określenia podatności urządzenia ochronnego bądź osłony na obejście. Metodę tę zweryfikowano następnie podczas kolejnych dwóch wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach.
Przeprowadzone analizy pokazały, że do obchodzenia urządzeń ochronnych w każdym konkretnym przypadku przyczyniają się wszyscy uczestnicy cyklu życia maszyny.
Opracowano 5-stopniową metodykę zapobiegania zjawisku obchodzenia systemów ochronnych. Została ona przedstawiona w wytycznych, w formie broszury przeznaczonej dla pracowników służb utrzymania ruchu i bhp.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Latała A., Określenie harmonogramów i zakresów kontroli osłon i urządzeń ochronnych stosowanych do maszyn., Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach., 2011
  2. Dźwiarek M., Hryniewicz O., Częstość kontroli okresowych systemów ochronnych do maszyn - przykłady praktyczne., Journal of KONBIN. 3(23): 109-120., 2012
  3. Latała A., Skala i przyczyny obchodzenia urządzeń ochronnych i osłon w Polsce., Pomiary, Automatyka, Robotyka, 1: 64-66., 2012
  4. Dźwiarek M., Zapobieganie obchodzeniu urządzeń ochronnych i osłon stosowanych w maszynach., CIOP-PIB, Warszawa., 2013

 Jednostka: Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013