Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych - Projekty
Streszczenie

Ocena materiałów przeznaczonych do stosowania w ochronach zbiorowych przed hałasem ultradźwiękowym. Opracowanie baz danych.

Kierownik projektu: mgr inż. Bożena Smagowska

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania opracowano procedurę badawczą do wyznaczania współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów do stosowania w ochronach zbiorowych przed hałasem ultradźwiękowym. Wielkość tę wyznacza się na opracowanym w ramach pracy stanowisku badawczym do pomiaru współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów w zakresie częstotliwości 10-40 kHz, składającym się z komory badawczej i aparatury pomiarowej umożliwiającej wytworzenie sygnału o częstotliwości z zakresu pasma ultradźwiękowego oraz pomiar czasu pogłosu. W badaniach, ściany komory badawczej pokrywa się materiałem, a następnie określa, w pięciu równomiernie rozmieszczonych punktach pomiarowych, czas pogłosu metodą szumu przerywanego. Wynik uśrednia się arytmetycznie. Tak obliczony średni czas pogłosu stanowi jeden z parametrów wzoru, z którego oblicza się współczynnik pochłaniania dźwięku badanego materiału w zakresie hałasu ultradźwiękowego. We wzorze tym jest uwzględnione tłumienie dźwięku w powietrzu w badanym zakresie częstotliwości.
W celu zweryfikowania opracowanego stanowiska przeprowadzono badania porównawcze dla wybranego materiału (pianka poliuretanowa). Uzyskane wyniki potwierdziły zasadność zastosowania stanowiska z komorą badawczą oraz opracowanej procedury badawczej.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Mikulski W., Method of determining the sound absorbing coefficient of materials within the frequency range of 5000 -50000 Hz in a test chamber of a volume of about 2 m2., Archives of Acoustics, 38, 2, s. 177-183., 2013

 Jednostka: Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013