Produkty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Książki, broszury


Książki - chemia, pyły, zagrożenia biologiczne

 

Narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne związane z produkcją i przetwarzaniem biosurowców do celów energetycznych. Zalecenia do oceny i ograniczenia ryzyka zawodowego
- A. Ławniczek-Wałczyk, M. Gołofit-Szymczak, M. Cyprowski, A. Stobnicka, R. L. Górny

Publikacja ma na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia biologiczne, jakie występują na stanowiskach pracy związanych z produkcją i przetwarzaniem biosurowców do celów energetycznych. Zawarto w niej informacje z zakresu uregulowań prawnych dotyczących ochrony pracowników przed narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne, rodzajów szkodliwych czynników biologicznych związanych z pyłem organicznym pochodzenia roślinnego oraz oceny ryzyka zawodowego i sposobów ograniczania narażenia na czynniki biologiczne. Poruszono również tematykę higieny rąk w zakładach pracy.

 

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-238-4
Rok wydania: 2017


Oznaczanie szkodliwych czynników mikrobiologicznych na stanowiskach pracy w zakładach produkujących i przetwarzających biosurowce do celów energetycznych. Zalecenia
- A. Ławniczek-Wałczyk, R. L. Górny, M. Gołofit-Szymczak, M. Cyprowski, A. Stobnicka

W publikacji zestawiono stosowane procedury/działania laboratoryjne obejmujące kolejne fazy badań mikrobiologicznych na stanowiskach pracy osób narażonych na kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi związanymi z produkcją i  przetwarzaniem biodegradowalnych surowców (biomasy) w celach energetycznych. Zawarto także instrukcje pomiarowe oraz protokoły analizy mikrobiologicznej próbek bioaerozolu, biosurowców oraz wymazów z powierzchni użytkowych i rąk pracowników. Publikację uzupełniono o informacje dotyczące interpretacji uzyskanych wyników.

 

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 43
ISBN: 978-83-7373-237-7
Rok wydania: 2017


Szkodliwe czynniki bakteryjne w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej. Zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego
- M. Cyprowski, A. Stobnicka, M. Gołofit-Szymczak, A. Ławniczek-Wałczyk, R. L. Górny

Publikacja zawiera informacje z zakresu uregulowań prawnych dotyczących ochrony pracowników przed narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne oraz narażenia pracowników na czynniki bakteryjne podczas oczyszczania ścieków i gospodarowania odpadami komunalnymi. Podano przykłady i charakterystykę czynników biologicznych, które mogą wystąpić na stanowiskach pracy, metody oceny ryzyka zawodowego oraz sposoby ograniczania narażenia na te czynniki. Dodatkowo zamieszczono przykładową dokumentację do oceny ryzyka zawodowego dla pracownika oczyszczalni ścieków.

 

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 27
ISBN: 978-83-7373-239-1
Rok wydania: 2017


Zagrożenia pożarowo-wybuchowe powodowane przez termousieciowane tworzywa sztuczne – wytyczne
- M. Celiński, A. Gajek, M. Borucka, K. Sałasińska

Skomplikowany proces palenia się tworzyw sztucznych składa się z wielu jeszcze nie do końca poznanych etapów.  Analizie poddano substraty, produkty oraz komercyjnie dostępne systemy żywiczne i piankowe. W publikacji przedstawiono ogólne wskazówki dotyczące zmniejszenia zagrożeń pożarowo-wybuchowych stwarzanych przez termousieciowane tworzywa sztuczne z grupy poliuretanów, epoksydów i poliestrów, działania mające na celu zmniejszenie tych zagrożeń, które podzielono ze względu na rodzaj zapobiegania zdarzeniom na chemiczne (stosowanie środków uniepalniających, np. antypirenów) i organizacyjne, oraz wymagania dotyczące pomieszczeń (wentylacja).

 

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-222-3
Rok wydania: 2017


Bezpieczne warunki produkcji i stosowania biopaliw II generacji produkowanych w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych
- J. Skowroń, L. Zapór, K. Miranowicz-Dzierżawska

 

W publikacji zebrano informacje opracowane na podstawie przeglądu piśmiennictwa światowego z ostatnich lat na temat produkcji i stosowania biopaliw jako działania proekologicznego. Zdefiniowano biopaliwa oraz wady i zalety ich stosowania. Omówiono zagrożenia dla zdrowia człowieka związane z ich produkcją i stosowaniem oraz działania i środki służące ograniczeniu do minimum narażenia na niebezpieczne substancje stosowane do ich produkcji, które należy przedsięwziąć. Publikacja jest przeznaczona dla producentów i użytkowników biopaliw ze szczególnym uwzględnieniem rolników indywidualnych.

 

Cena: 10 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 27
ISBN: 978-83-7373-207-0
Rok wydania: 2016


Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2016 (wydanie X)
- pod red. D. Augustyńskiej i M. Pośniak

 

Publikacja przygotowywana we współpracy z Międzyresortową Komisją ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w celu ułatwienia zarówno pracodawcy, jak i jego pracownikom przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.
W zwartej formie objaśniono podstawowe pojęcia używane w omawianej dziedzinie, przedstawiono wymagania dotyczące środowiska pracy, a także metody pomiaru stężeń i natężeń czynników szkodliwych występujących w tym środowisku oraz zasady oceny narażenia zawodowego i podstawowe zasady profilaktyki.
Publikacja zawiera zaktualizowane wykazy wartości NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia, wartości dopuszczalne narażenia zawodowego określane w innych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normach higienicznych oraz zaktualizowane wykazy piśmiennictwa dotyczące poszczególnych czynników.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w X. wydaniu dotyczą ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z oddziaływania pola elektromagnetycznego (pola-EM) na organizm człowieka i obiekty techniczne, które zostały określone w rozporządzeniach MRPiPS – DZ.U. 2016 poz. 950 oraz poz. 952.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIB

 Format: A5
Liczba stron: 443
ISBN: 978-83-7373-229-2
Rok wydania: 2016


Frakcja wdychalna, torakalna i respirabilna substancji chemicznych w środowisku pracy – zagrożenia dla zdrowia pracowników
- M. Szewczyńska, E. Dobrzyńska, M. Pośniak

 

Zwrócono uwagę, że zagrożenie dla zdrowia pracowników narażonych na substancje chemiczne występujące w postaci aerozoli cząstek stałych lub ciekłych w powietrzu na stanowiskach pracy zależy głównie od rozmiaru cząstek i od ich stężenia masowego w powietrzu, ponieważ rozmiar aerodynamiczny cząstek ma wpływ na miejsce ich depozycji w układzie oddechowym (frakcje wdychalna, torakalna i respirabilna), a wiele chorób zawodowych wiąże się z ilością materiału zdeponowanego w poszczególnych obszarach układu oddechowego. Omówiono skuteczność próbników do zatrzymywania cząstek poszczególnych frakcji. Podano wykazy substancji chemicznych i pyłów z ustalonymi wartościami NDS/NDSCh dla poszczególnych frakcji, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MRPiPS.

 

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-209-4
Rok wydania: 2016


Nanotechnologie w przemyśle ceramicznym – potencjalne zagrożenia, zasady bezpiecznej pracy
- L. Zapór, J. Skowroń, K. Miranowicz-Dzierżawska

 

W publikacji scharakteryzowano nanotechnologie mające zastosowanie w przemyśle ceramicznym, specyficzne właściwości nanomateriałów i ich wpływ na organizm człowieka, potencjalne zagrożenia dla zdrowia, narażenie w miejscu pracy oraz ocenę ryzyka zawodowego. Przybliżono zasady bezpiecznej pracy z nanomateriałami. Celem publikacji jest zwiększenie świadomości zagrożeń związanych ze stosowaniem nanomateriałów oraz wsparcie osób odpowiadających za bezpieczeństwo pracy w działaniach zmierzających do wdrażania dobrych praktyk zawodowych.

 

Cena: 10 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 36
ISBN: 978-83-7373-208-7
Rok wydania: 2016


Ocena stosowania instalacji wentylacji podczas obróbki nanomateriałów. Zalecenia
- T. Jankowski

 

W publikacji przedstawiono metodę oceny działania instalacji wentylacji miejscowej i rozdziału powietrza wentylacyjnego w otoczeniu źródła emisji związanego z obróbką nanomateriałów. Omówiono zagadnienia dotyczące: przygotowania i kontrolowania charakterystyki przepływowej w komorze testowej, pomiaru prędkości przepływu powietrza, temperatury i wilgotności względnej powietrza w otoczeniu źródła emisji zanieczyszczenia powietrza, określania stężenia zanieczyszczenia powietrza i znacznika gazowego w otoczeniu obiektu badań. Ponadto przedstawiono przykładową ocenę działania instalacji wentylacji i rozdziału powietrza wentylacyjnego w procesach obróbki mechanicznej systemu pianek elastycznych formowanych.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-211-7
Rok wydania: 2016


Profilaktyka techniczna rozprzestrzeniania się nanoobiektów oraz ich aglomeratów i agregatów (NOAA) w środowisku pracy – zalecenia
- E. Jankowska, T. Jankowski, W. Zatorski, P. Sobiech

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy, na których są prowadzone procesy nanotechnologiczne jest zagadnieniem bardzo złożonym i trudnym do osiągnięcia bez wiedzy na temat rzeczywistego narażenia na nanoobiekty oraz ich aglomeraty i agregaty (NOAA), a także bez wiedzy na temat rozprzestrzeniania się NOAA w pomieszczeniach pracy. Dotyczy to zarówno stanowisk pracy, na których są prowadzone procesy nanotechnologiczne, jak również stanowisk usytuowanych w tych samych pomieszczeniach, w których występują źródła emisji NOAA, zlokalizowanych jednak w pewnej odległości od tych źródeł. Na tych stanowiskach zagrożenie NOAA może wystąpić w wyniku rozprzestrzeniania się cząstek o nanowymiarach w całym pomieszczeniu w różny sposób, w zależności od lokalizacji źródeł emisji nanoobiektów oraz stosowanych środków ochrony zbiorowej. Istotny wpływ na proces rozprzestrzeniania się NOAA w powietrzu pomieszczeń pracy mogą mieć również parametry powietrza takie jak temperatura, wilgotność względna i prędkość powietrza.

W broszurze przedstawiono zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się NOAA w pomieszczeniach pracy, poprzez stosowanie profilaktyki technicznej do ochrony pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, na których są prowadzone procesy nanotechnologiczne oraz pracowników zatrudnionych w danym pomieszczeniu na innych stanowiskach, na których nie są wytwarzane lub stosowane nanomateriały. Omówiono metodykę badania rozprzestrzeniania się NOAA w środowisku pracy oraz przedstawiono przykładowe wyniki badań uzyskanych podczas mieszania nanoproszków ditlenku krzemu. Przedstawiono zalecenia do profilaktyki technicznej dotyczące wentylacji i klimatyzacji oraz filtrów powietrza.

 

Cena: 15 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 40
ISBN: 978-83-7373-230-8
Rok wydania: 2016


Substancje rakotwórcze we frakcjach cząstek stałych emitowanych do środowiska pracy i życia przez pojazdy samochodowe
- M. Szewczyńska, E. Dobrzyńska, M. Pośniak, J. Kowalska, J. Surgiewicz, A. Woźnica

 

Celem publikacji jest rozbudzenie świadomości oraz zwrócenie uwagi, zarówno osób pracujących zawodowo w narażeniu na spaliny silników, jak i przebywających w otoczeniu spalin emitowanych przez transport drogowy i publiczny, na występowanie w tych spalinach substancji rakotwórczych. Podano charakterystykę wybranych substancji rakotwórczych (WWA, metale i ich związki, benzen, formaldehyd) zawartych w cząstkach stałych emitowanych z silników wraz ze spalinami. Wskazano zasady ochrony pracowników narażonych na spaliny oraz omówiono podstawowe działania profilaktyczne. Podano przykładowe wyniki badań nad zawartością substancji rakotwórczych w spalinach silnika Diesla i benzynowego.

 

Cena: 10 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 43
ISBN: 978-83-7373-205-6
Rok wydania: 2016


Wpływ nanocząstek tlenków metali na aktywność modelowych błon biologicznych
- D. Kondej

 

W publikacji przedstawiono zagrożenia związane z narażeniem na nanomateriały, scharakteryzowano rodzaje membran biomimetycznych modelujących właściwości błon biologicznych i opisano metody ich badania. Przedstawiono wyniki badań wpływu nanocząstek tlenku glinu, tlenku cynku i tlenku ceru na właściwości powierzchniowe monowarstwy lipidowej jako najprostszego układu modelującego błony biologiczne. Zaprezentowano wyniki badań wieloskładnikowej membrany biomimetycznej, odpowiadającej składem naturalnej błonie występującej w części pęcherzykowej układu oddechowego człowieka. Publikacja jest przeznaczona dla pracodawców i pracowników zatrudnionych  w warunkach narażenia na nanomateriały, w tym na nanomateriały zawierające metale i związki metali, dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwach oraz laboratoriów wykonujących badania środowiska pracy.

 

Cena: 15 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 34
ISBN: 978-83-7373-232-2
Rok wydania: 2016


Zagrożenia pożarowo-wybuchowe powodowane przez termousieciowane tworzywa sztuczne – wytyczne
- M. Celiński, A Gajek, M. Sankowska, K. Sałasińska

 

Proces palenia się tworzyw sztucznych jest bardzo skomplikowany i składa się z wielu jeszcze nie do końca poznanych etapów. Analizie poddano substraty, produkty oraz komercyjnie dostępne systemy żywiczne i piankowe. W publikacji zawarto ogólne wskazówki dotyczące zmniejszenia zagrożeń pożarowo-wybuchowych stwarzanych przez termousieciowane tworzywa sztuczne z grupy poliuretanów, epoksydów i poliestrów. Przedstawiono działania mające na celu zmniejszenie tych zagrożeń, które podzielono ze względu na rodzaj zapobiegania zdarzeniom: chemiczne (stosowanie środków uniepalniających, np. antypirenów), organizacyjne i wymagania dotyczące pomieszczeń (wentylacja).

 

Cena: 10 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-222-3
Rok wydania: 2016


Niebezpieczne substancje emitowane w procesach przetwórstwa tworzyw sztucznych o zmniejszonej palności zawierających antypireny oraz nanocząstki
- W. Zatorski

 

W publikacji przedstawiono rodzaje antypirenów (FR) wykorzystywanych w technologii tworzyw sztucznych i ich wpływ na zdrowie człowieka. Omówiono zagrożenia chemiczne spowodowane przez związki zmniejszające palność oraz nanocząstki występujące podczas procesów przetwórstwa oraz destrukcji termicznej tworzyw sztucznych o zmniejszonej palności. Przedstawiono metody oceny ryzyka związanego z narażeniem zarówno na związki zmniejszające palność oraz nanocząstki, jak i substancje chemiczne powstające podczas destrukcji termicznej tych tworzyw. Wskazano sposoby ograniczenia ryzyka zawodowego oraz przedstawiono wykaz najczęściej używanych związków zmniejszających palność i zagrożeń, które powodują.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-186-8
Rok wydania: 2014


Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w magazynach chemikaliów
- Wojciech Domański, Joanna Kurpiewska

W obrocie towarowym znajdują się tysiące niebezpiecznych substancji chemicznych. Przedstawione w opracowaniu zasady bezpiecznego magazynowania pomogą znaleźć optymalne i racjonalne rozwiązania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa w procesie magazynowania i przemieszczania chemikaliów. W broszurze przedstawiono podstawowe wymagania techniczne dotyczące magazynów chemikaliów, sposób oznakowania magazynów, zasady bezpiecznej pracy i sposób postępowania podczas uwolnienia chemikaliów oraz zasady magazynowania chemikaliów różnych klas.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 36
ISBN: 978-83-7373-146-2
Rok wydania: 2013


Ryzyko zawodowe w budownictwie powodowane przez szkodliwe czynniki mikrobiologiczne
- Rafał L. Górny, Małgorzata Gołofit-Szymczak, Anna Ławniczek-Wałczyk, Marcin Cyprowski, Agata Stobnicka

W poradniku przedstawiono nowoczesną definicję czynników biologicznych wraz z ich krótką charakterystyką, opisano skutki zdrowotne narażenia na SCB oraz przyczyny biokorozji materiałów budowlanych i wykończeniowych. Ponadto scharakteryzowano ryzyko zawodowe pracowników sektora budownictwa wynikające z tego rodzaju narażenia, metody jego oceny, rozwiązania techniczne, organizacyjne i higieniczne ograniczające narażenie, wraz z zasadami ich doboru, oraz działania profilaktyczne.

Cena:   10 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 41
ISBN: 978-83-7373-149-3
Rok wydania: 2013


Szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne w firmach konserwujących instalacje wentylacyjne
- Małgorzata Gołofit-Szymczak, Rafał L. Górny, Anna Jeżewska, Anna Ławniczek-Wałczyk

W publikacji scharakteryzowano zagrożenia dla zdrowia pracowników występujące  w firmach zajmujących się konserwacją instalacji wentylacyjnych, powodowane kontaktem z czynnikami biologicznymi i chemicznymi, a także sposoby oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na te czynniki oraz metody jego ograniczania.

 

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIB.Format: B5
Liczba stron: 37
Rok wydania: 2013


Wpływ nanocząstek glinokrzemianów stosowanych w produkcji nanokompozytów polimerowych na aktywność powierzchniową surfaktantu płucnego
- Dorota Kondej, Tomasz R. Sosnowski

Stosowanie nanomateriałów w gospodarce przynosi niewątpliwe korzyści, ale wiedza na temat ich wpływu na zdrowie pracowników jest niepełna. Broszura ma na celu przybliżenie zagadnienia wpływu nanocząstek występujących w środowisku pracy, mogących przedostawać się do płuc wraz z wdychanym powietrzem, na funkcjonowanie układu oddechowego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu nanocząstek glinokrzemianów stosowanych w produkcji nanokompozytów polimerowych na aktywność powierzchniową surfaktantu płucnego.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 39
ISBN: 978-83-7373-135-6
Rok wydania: 2013


Zagrożenia czynnikami chemicznymi i biologicznymi podczas obróbki powierzchniowej metali
- Wojciech Domański, Marcin Cyprowski, Anna Ławniczek-Wałczyk, Rafał L. Górny

Pracownicy wykonujący operacje obejmujące obróbkę powierzchniową metali są narażeni na niebezpieczne dla zdrowia oleje mineralne i ich aerozole. Ponadto oleje i ciecze chłodząco-smarujące (ch-s) zawierają liczne dodatki mające również właściwości niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Postęp techniczny w dziedzinie obróbki powierzchniowej metali stwarza nowe możliwości w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z nowych osiągnięć jest zastosowanie nanomiedzi i nanosrebra jako dodatków do cieczy ch-s. Badania podjęte w CIOP-PIB pokazały, że stosowanie tego typu materiałów może wyeliminować ze środowiska pracy niebezpieczne dla zdrowia ludzi N-nitrozoaminy, jednocześnie podnosząc jakość obrabianych powierzchni metali i poprawiając właściwości eksploatacyjne cieczy. W broszurze omówiono także inne sposoby ograniczania ryzyka zawodowego na stanowiskach obróbki powierzchniowej metali.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5
Liczba stron: 68
ISBN: 978-83-7373-159-2
Rok wydania: 2013


Zasady oceny układów filtracji cząstek aerozoli cieczy emitowanych podczas obróbki mechanicznej
- Tomasz Jankowski

W ocenie układów filtracji podczas obróbki mechanicznej z użyciem chłodziw olejowych, znormalizowane metody zostały rozszerzone o metody badawcze powstawania mgły olejowej w wyniku procesów dynamicznego i termicznego oraz relacji między zmianami oporów przepływu, sprawności filtracji aerozoli cieczy, wskaźnika jakości i użyteczności wielostopniowych układów filtracji a parametrami strukturalnymi włóknin, procesowymi obróbki i fizykochemicznymi aerozoli. Publikacja jest przeznaczona dla producentów materiałów filtracyjnych, pracodawców, służb technicznych oraz pracowników służby bhp jako narzędzie wspomagające prognozowanie zastosowania chłodziw olejowych do zatrzymywania cząstek aerozoli cieczy, z zachowaniem najkorzystniejszych warunków filtracji.

 

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 47
ISBN: 978-83-7373-122-6
Rok wydania: 2012