Opis Jednostki Instytutu
 
Przywróć
Minimalizuj

Pracownia Zagrożeń Elektrostatycznych

 

Podstawą działalności Pracowni stały się badania dr. inż. Zygmunta Grabarczyka z zakresu jonizacji powietrza, elektrycznych własności aerozolu oraz elektrostatycznej filtracji powietrza. W początkowym okresie działalność Pracowni miała charakter dwutorowy - kontynuowano badania nad właściwościami elektrostatycznymi aerozolu atmosferycznego i rozpoczęto prace ukierunkowane na techniczne wspomaganie badań zagrożeń elektrostatycznych w zakładach pracy.

Obecnie podstawowym obszarem badań jest wspomaganie ochrony antyelektrostatycznej i oceny ryzyka zapłonu atmosfer wybuchowych przez wyładowania elektrostatyczne. W ciągu ostatnich 10 lat zrealizowano 8 projektów badawczych i rozwojowych oraz kilkanaście ekspertyz i prac badawczych na rzecz przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych (m.in. dla Airbusa). Laboratorium aktywnie uczestnicy w pracach Komitetu Technicznego 143 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Elektryczności Statycznej, Komitetu Technicznego TC 101 Electrostatics Międzynarodowego Komitetu Elektrotechnicznego (IEC), a także w kierowaniu działalnością Polskiego Komitetu Elektrostatyki SEP (w zakresie zagrożeń elektrostatycznych).

W Pracowni są prowadzone prace nad zastosowaniem metod komputerowych do wspomagania oceny ryzyka wystąpienia zapalających wyładowań elektrostatycznych. Opracowane metody i aparaturę wykorzystano do badań potencjalnego wzrostu depozycji zanieczyszczeń aerozolowych w drogach oddechowych człowieka na skutek elektrostatycznego efektu przyciągania ładunków elektrycznych do obiektów przewodzących („efekt odbić zwierciadlanych"). Zastosowano je do zbadania hipotezy badaczy brytyjskich o potencjalnej możliwości rakotwórczego oddziaływania linii elektroenergetycznych b.w.n. na zwiększenie depozycji w drogach oddechowych atmosferycznych zanieczyszczeń aerozolowych, spowodowane ich elektryzowaniem przez wyładowania ulotowe między przewodami linii. Wykazano, że wzrost stężenia cząstek naelektryzowanych jest zbyt mały, by spowodować statystycznie istotny wzrost depozycji. Przeprowadzono ponadto badania średniego poziomu naelektryzowania świeżych pyłów przemysłowych w celu oceny możliwości dodatkowego zwiększenia depozycji pyłów w drogach oddechowych na skutek elektrostatycznego efektu „odbić zwierciadlanych".

Wykazano nieskuteczność elektrycznych stołowych jonizatorów powietrza powszechnego użytku w zastosowaniu do oczyszczania powietrza. Przeprowadzone pomiary, obliczenia i analiza literatury wykazały, że tzw. jonizacja powietrza (aerojony lekkie rozproszone w powietrzu) nie ma istotnego znaczenia zdrowotnego.