Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem z Wysokości
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Ochrony Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem Z Wysokości - O Pracowni

Profil działalności pracowni:

Pracownia ochron głowy i sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości zajmuje się szeroko pojętą problematyką związaną z ochroną człowieka w środowisku pracy w zakresie ochrony przed upadkiem z wysokości oraz ochrony głowy. Do najważniejszych aspektów działalności naukowo badawczej pracowni należą:

 
 • analiza teoretyczna i badania laboratoryjne zjawisk zachodzących podczas działania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz hełmów ochronnych,
 • prace teoretyczne i doświadczalne nad nowymi rozwiązaniami środków ochrony indywidualnej,
 • prace nad bezpieczniejszymi metodami stosowania środków ochrony indywidualnej,
 • opracowywanie wymagań i metod badań dla sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz hełmów ochronnych.

Drugą równie ważną grupą zadań pracowni są prace związane z prowadzeniem procesu oceny typu WE sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i przemysłowych hełmów ochronnych. Prace te obejmują:

 • prowadzenie badań laboratoryjnych sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i hełmów ochronnych, zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, dla potrzeb certyfikacji,
 • współudział w pracach grup pionowych zmierzających do ujednolicenia metod badań oraz certyfikacji stosowanych w notyfikowanych instytutach badawczych krajów Unii Europejskiej.

Pracownia bierze czynny udział w pracach normalizacyjnych w zakresie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i przemysłowych hełmów ochronnych, które są koordynowane przez Komisję Problemową PKN nr 21 d.s. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników. Prace te obejmują przede wszystkim:

 • tłumaczenie i wprowadzanie do stosowania w Polsce nowych norm europejskich,
 • współudział w tworzeniu norm ISO i EN,
 • nowelizację istniejących norm.
 

Kierownik Pracowni
dr inż. Krzysztof Baszczyński
tel. (+48 042) 648 02 29 lub 648 02 21 wew. 29,
fax: (+48 042) 648 02 22,
e-mail: krbas@ciop.lodz.pl

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Ochrony Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem Z Wysokości - Oferta

 • badania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości według obowiązujących norm PN-EN a w tym: linek bezpieczeństwa, amortyzatorów, urządzeń samohamownych, urządzeń samozaciskowych, szelek bezpieczeństwa, pasów biodrowych, linek opasujących, systemów kotwiczenia indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości,
 • badania przemysłowych hełmów ochronnych według obowiązującej norm PN-EN 397,
 • badania wytrzymałościowe różnego typu materiałów włókienniczych i metalowych  oraz wyrobów gotowych,
 • doradztwo w zakresie doboru sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i przemysłowych hełmów ochronnych dla specyficznych stanowisk pracy,
 • porady w zakresie metod stosowania, konserwacji i przechowywania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i przemysłowych hełmów ochronnych,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie doboru i stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i przemysłowych hełmów ochronnych.

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Opracowanie kryteriów oceny oraz wytycznych do konstruowania i użytkowania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w oparciu o badania z użyciem manekina antropomorficznego
Kierownik projektu - dr hab. inż. Krzysztof Baszczyński
Wykonawcy -
zobacz więcej
Zastosowanie materiałów amortyzacyjnych o cechach cieczy nienewtonowskiej w konstrukcji środków ochrony głowy
Kierownik projektu - dr inż. Marcin Jachowicz
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie stanowisk i metod badań przestrzennych parametrów konstrukcyjnych hełmów dla potrzeb oceny ich właściwości ochronnych oraz projektowania z uwzględnieniem indywidualnych cech użytkowników
Kierownik projektu - dr inż. Marcin Jachowicz
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Artykuły
 
Maksymalizuj
Przywróć