Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Ratownictwo górnicze

31 maja 2017 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. poz. 1052), wydane na podstawie art. 124 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.).

 

Rozporządzenie wdraża:

1)    dyrektywęRady92/91/EWGzdnia3listopada1992r.dotyczącąminimalnych wymagań mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (jedenasta szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust.1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L348 z28.11.1992, str. 9, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 118, z późn. zm.);

2)      dyrektywę Rady 92/104/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego (dwunasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 404 z 31.12.1992, str. 10, z późn. zm.;

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 134, z późn. zm.).

 

Rozporządzenie określa:

1)  organizację, szczegółowe zadania i wymagania dla służb ratownictwa górniczego przedsiębiorcy oraz podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym;

2)  szczegółowe wymagania dotyczące specjalistycznych badań lekarskich, specjalistycznych badań psychologicznych oraz specjalistycznych szkoleń w zakresie ratownictwa górniczego, w tym przypadki, w których szkolenia te są przeprowadzane przez przedsiębiorcę;

3)  szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji w zakresie ratownictwa górniczego oraz planu ratownictwa górniczego;

4)  sposoby współpracy przedsiębiorcy oraz podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym, w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 122 ust. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;

5)  przypadki, w których wykonuje się prace profilaktyczne;

6)  sposób prowadzenia akcji ratowniczych w zależności od rodzaju i natężenia zagrożeń występujących w zakładach górniczych.

 

Rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich rodzajów zakładów górniczych, z wyjątkiem przepisów rozdziałów 2-5, których nie stosuje się do zakładów górniczych wydobywających kopaliny metodą odkrywkową.

 

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz.U. poz. 838, z 2004 r. poz. 1073 oraz z 2007 r. poz. 1476), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, tj. 1 lipca 2017 r.

 

Rozporządzenie zawiera przepisy przejściowe, zgodnie z którymi opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów dokumenty dotyczące ratownictwa górniczego (m.in. plan ratownictwa górniczego, dzienniki, ewidencje, książki kontroli) zachowują moc, nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Świadectwa odbycia specjalistycznych szkoleń i kursów oraz zaświadczenia lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy ratownika górniczego, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują moc przez okres w nich oznaczony.

 

Oprac. Anna Gałązka
specjalistka ds. legislacji
BP 7/2017

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj