Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

1 kwietnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. poz. 134).

 

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), i zmienia załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. poz. 1263) określający maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu.

Zgodnie z przepisami przejściowymi zamieszczonymi w § 2 i § 3 rozporządzenia, świadectwa oraz wpisy do książki operatora stwierdzające uzyskanie uprawnień na maszyny wskazane w § 2 pkt 1-21 oraz do postępowań prowadzonych w celu uzyskania uprawnień do obsługi maszyn roboczych, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia dotychczasowego.

 

Oprac. Anna Gałązka

specjalistka ds. legislacji

BP 2/2017

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj