Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pt: "Oznakowanie CE według nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE"


29 grudnia 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1228) wdrażające do polskiego prawa nową dyrektywę maszynową 2006/42/WE.
Tematyce tej poświęcona była konferencja naukowo-techniczna pt. "Oznakowanie CE według nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE" organizowana w dniu 10 lutego 2010 r. w Warszawskim Domu Technika NOT, przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie. Organizatorem byli: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Polski Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Ergonomii i Ochrony Pracy działający w strukturach Naczelnej Organizacji Technicznej, we współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego. Program konferencji 10.30 - 10.45 Otwarcie - Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes NOT i Danuta Koradecka, Dyrektor CIOP-PIB 10.45 - 11.15 Europejska koncepcja zapewniania bezpieczeństwa związanego z maszynami i wynikające z niej obowiązki producentów i użytkowników maszyn - Daniel Podgórski, Z-ca Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Certyfikacji, CIOP-PIB 11.15 - 12.00 Charakterystyka zmian wprowadzonych nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. - Józef Gierasimiuk, Główny specjalista - Kierownik Zespołu Certyfikacji Maszyn i Elementów Bezpieczeństwa, CIOP-PIB 12.00 - 12.30 Przerwa 12.30 - 13.30 Interpretacja wybranych postanowień dyrektywy 2006/42/WE według nowoopracowanego Przewodnika Komisji Europejskiej - Bogusław Piasecki, Z-ca Prezesa UDT - Członek grupy redakcyjnej Przewodnika 13.30 - 14.00 Rola norm zharmonizowanych w zapewnieniu zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 2006/42/WE - Alicja Gach, Dyrektor Wydziału Certyfikacji, PKN 14.00 - 14.30 Zasady oceny ryzyka związanego z maszynami i narzędzia komputerowe wspomagające tę ocenę w procesie ich projektowania - Marek Dźwiarek - Kierownik Zakładu Techniki Bezpieczeństwa, CIOP-PIB 14.30 - 15.30 Dyskusja, wnioski, zamknięcie obrad 15.30 Lunch Karta zgłoszenia na konferencję Celem konferencji było upowszechnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu stosowania postanowień rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21.10.2008 r. wdrażającego nową dyrektywę 2006/42/WE przez producentów i użytkowników maszyn, organy nadzoru rynku i służby celne, jednostki badające i oceniające maszyny. Konferencji towarzyszyła ekspozycja elementów bezpieczeństwa czołowych producentów działających na polskim rynku oraz oferty instytucji wiodących w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Konferencja była organizowana w ramach kampanii społecznej "Ryzyko zawodowe w przytwórstwie przemysłowym" <><>