Produkty i usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Co nowego w wersji STER 8.7

 

MODUŁ Administracja

 • zaktualizowano bazę środków ochrony indywidualnej wbudowaną w systemie STER zawierającą informacje o środkach ochrony indywidualnej certyfikowanych przez Instytut w 2015 roku

MODUŁ Ryzyko

 • Zaktualizowano klasyfikację (zwroty H) i typy czynników chemicznych zgodnie z następującymi rozporządzeniami:
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. 2015 poz. 929)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2015 poz. 1090)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. 2015 poz. 1097)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. 2015 poz. 1737)
 • opracowano mechanizm wyszukiwania sytuacji, dla której pracownicy młodociani stają się osobami dorosłymi wraz z implementacją mechanizmu automatycznej zmiany oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • uzupełniono protokoły pomiarowe o wyświetlanie tekstu zawartego w opcjach konfiguracyjnych zamiast daty 9999-01-01;
 • zmieniono nagłówki w protokole pomiarów dla czynników chemicznych
 • opracowano dla czynników chemicznych nowy formularz: protokół pomiarowy dla czynników chemicznych bez określonych wartości NDS
 • zwiększono długość pól przeznaczonych do wprowadzania opisu czynności przedstawianego na kartach pomiarowych

 

Podsumowanie aktualizacji uwzględnionych w wersji STER 8.7, które sukcesywnie
udostępniano w roku 2015 dla wersji 8.6.
 

MODUŁ Ryzyko

 • poprawiono wydruk "Zbiorcze zestawienie wyników pomiarów - dla pojedynczego czynnika"
 • poprawiono usuwanie danych w karcie pomiarowej dla czynników: pole elektromagnetyczne (0 Hz – 300 GHz), promieniowanie laserowe, oświetlenie natężenie, oświetlenie równomierność, oświetlenie - wskaźnik oddawania barw,
 • poprawiono sposób wyświetlania danych o zatrudnieniu na pierwszej stronie drukowanych dokumentów: Rejestr i karta badań czynników szkodliwych, Karty bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • rozszerzono zakres kopiowania danych w sesji pomiarowej o poniższe pozycje (dane kopiują się wraz z Danymi ogólnymi, zakres kopiowanych danych można ustawić w Opcjach konfiguracyjnych dostępnych pod przyciskiem Dodatki umieszczonym w głównym oknie modułu Ryzyko) :
  • środków ochrony indywidualnej, zbiorowej oraz własnych metod zmniejszania ryzyka,
  • metod pomiarowych,
  • wypadków i chorób zawodowych,
  • dodatkowych informacji związanych z oceną ryzyka (np. uzasadnienie zmiany oceny ryzyka, interpretacja wyników pomiaru, uwagi).
MODUŁ Wypadki
 • poprawiono wybór zawodu dla załączników: wyjaśnienie poszkodowanego, informacje uzyskane od świadka,
 • poprawiono wydruk nagłówka Karty Wypadku.
 MODUŁ Bhp
 • dodano wydruk Skierowanie na badanie lekarskie wg wzoru z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 457). Wybór rodzaju skierowania odbywa się poprzez wybranie odpowiedniej opcji w oknie Opcje konfiguracyjne dostępnym poprzez przycisk Opcje konfiguracyjne w głównym oknie modułu STER BHP..
 
Zobacz także

 

Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 

zobacz