Konferencja - Olsztyn

 

 

Konferencja pt. "Komunikacja i etyka a bezpieczeństwo pracy"
12 września 2014 r., Centrum Konferencyjne Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Sala Karmazynowa

Organizator:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie

Patronat honorowy:
Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego

Partnerzy:
- Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB
- Państwowa Inspekcja Pracy OIP w Olsztynie
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
- Urząd Dozoru Technicznego

 

Konferencja pn. „Komunikacja i etyka a bezpieczeństwo pracy”

Olsztyn, 12 września 2014 r.

 

W ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej pn. „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy” koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie została zorganizowana konferencja pn. „Komunikacja i etyka a bezpieczeństwo pracy”. Organizatorem konferencji był oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Olsztynie. 

Patronat honorowy objął Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, natomiast partnerami byli: Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB, Państwowa Inspekcja Pracy OIP w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Urząd Dozoru Technicznego.

Otwierając konferencję,   Elżbieta Bożejewicz, prezes OSPS BHP o/Olsztyn przedstawiła główne cele tego spotkania, zaznaczając, że słowa mają moc sprawczą, stąd konferencja na temat dobrej komunikacji kształtującej bezpieczeństwo pracy, etyki zawodowej w pracy. Wśród celów wymieniła m.in.: podnoszenie świadomości społecznej z zakresu wpływu skutecznej komunikacji na poprawę bezpieczeństwa pracy i życia człowieka. 

Agnieszka Szczygielska, koordynator kampanii CIOP-PIB w swoim wystąpieniu mówiła o  dobrej komunikacji, jako elemencie bezpiecznej pracy. Pamiętajmy – mówiła A. Szczygielska – każdy pracownik przychodzi do pracy z własnym bagażem doświadczeń, wspomnieniami oraz wyuczonymi sposobami wykonywania pracy. Część zachowań jest efektem wychowania, część procesu edukacji, a jeszcze inne – są efektem obserwacji kolegów z pracy. Pracownik służby bhp powinien działać na rzecz budowania kultury bezpieczeństwa pracy, która stanie się kulturą bezpieczeństwa pracy każdego z pracowników. Ważne więc, aby wszyscy pracownicy rozumieli szerszy kontekst działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy inicjowanych przez pracownika służby bhp oraz funkcję, jaką sami w nich pełnią. Komunikacja nie jest czymś, co można odhaczyć na swojej liście „rzeczy do zrobienia”. Budowanie zaufania i wiarygodności przez pracownika służby bhp jest długotrwałym procesem, który polega na konsekwentnym przykazywaniu informacji przez różne środki przekazu. Gdy pracownicy usłyszą komunikat wielokrotnie, istnieje większe prawdopodobieństwo, że go zauważą, uwierzą, i co najważniejsze, podejmą zgodne z nim działanie.     Podkreślała znaczenie tworzenia atmosfery dialogu i monitorowania zrozumienia, a także umiejętność uważnego słuchaniu pracownika, które sprawi, że poczują się docenieni i zrozumieją, że ich głosy są ważne dla lepszego funkcjonowania przedsiębiorstwa, bo każdy człowiek dowartościowany wchodzi w interakcję z otoczeniem. Kończąc wystąpienie powiedziała, że planując proces komunikacji dotyczący bezpieczeństwa pracy zawsze należy określić sobie, jakie zmiany w sposobie zachowania się pracowników powinny nastąpić w wyniku prowadzonych działań. Pracownicy muszą więc zostać poinformowani w sposób konkretny i przejrzysty, czego dokładnie oczekuje się od nich.

Dr Monika Maciejewska z  Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie omówiła formy przekazu w komunikacji interpersonalnej. Prosiła słuchaczy, aby zawsze zastanawiać się nad tym „jak” mówić/dyskutować o rzeczach ważnych, dot. bezpieczeństwa pracowników, tak, by przekaz przynosił wymierne efekty. Na ciekawe zjawisko dotyczące sygnalizowania naruszeń prawa pracy zwrócił uwagę Marek Wójciak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie. Otóż najwięcej skarg dotyczy wynagrodzenia za pracę, nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, czasu pracy, legalności zatrudnienia, urlopu wypoczynkowego, nieprawidłowości w zakresie gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych …i dopiero tylko 3% ­ skarg dotyczy wypadków w pracy. Przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego podkreślał jak istotnym elementem prawidłowego  zarządzania bezpieczeństwem technicznym w przedsiębiorstwie jest komunikacja. Mówił o skutkach braku właściwej komunikacji, a także jak ważne jest skuteczne informowanie pracowników na temat ryzyka związanego z wykonywaną pracą.

O nowoczesnym znaczeniu  public relations  mówiła  prof. Anna Barcik z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej  w Katowicach.  Wskazywała na oblicza public relations – trzy rodzaje: biała, czarna i szara. Nietrudno się domyślać, że komunikacja biała jest jawna i otwarta, z punktu etycznego moralna, natomiast celem działania czarnego i szarego PR jest wywołanie uczucia depersonalizacji i zagubienia, unifikacji poglądów, postaw, emocji czy opinii. Z  kolei Zofia Migus-Bębnowicz z Instytutu Filozofii UWM w Olsztynie  przybliżyła zagadnienie etyki zawodowej, którą budują zdefiniowane zasady określające sposób postępowania przedstawicieli poszczególnych zawodów uwzględniając kontekst moralny.  I niejako kontynuacją poprzedniczki było wystąpienie Elżbiety Bożejewicz, która mówiła o zasadach etyki w pracy służby bhp.

Na zakończenie konferencji odbyła się debata, w której udział wzięli przedstawiciele reprezentujący Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Państwową Inspekcję Pracy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Biznes Center Club Loża Olsztyńska, Olsztyńską Izbę Budowlaną, Polskie Zrzeszenie Producentów i Dystrybutorów Środków Ochron Indywidualnych, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

9.00 – 9.30

Rejestracja uczestników

 

9.30 – 9.45

Rozpoczęcie i powitanie uczestników

- Elżbieta Bożejewicz, prezes OSPSBHP o/Olsztyn

- prof. dr hab. Ryszard J. Górecki, Rektor UWM Olsztyn

 

SESJA I „KOMUNIKACJA”

9.45 – 10.05

„Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”

- Agnieszka Szczygielska, Koordynator Kampanii CIOP-PIB

 

10.05 – 10.30

Formy przekazu w komunikacji interpersonalnej

- dr Monika Maciejewska, Wydział Nauk Społecznych UWM Olsztyn

 

10.30 – 10.50

Sygnalizowanie naruszeń prawa pracy-praktyka PIP

- Marek Wójciak, Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie

 

10.50 – 11.10

Skuteczna komunikacja w kształtowaniu bezpieczeństwa technicznego

- Tomasz Gosiewski, dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie

 

11.10 – 11.30

Rzetelność w przekazie informacji a bezpieczeństwo pracy

- Robert Kozela, redaktor naczelny miesięcznika ATEST

 

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa

 

SESJA II „ETYKA”

12.00 – 12.30 Bariery, szanse i wyzwania etyki w biznesie
- prof. Anna Barcik, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego

w Katowicach

 

12.30 – 12.50

Etyka zawodowa

- dr Izabela Sebastyańska-Targowska, Wydział Nauk Społecznych UWM Olsztyn

 

12.50 – 13.15

Zasady etyki w pracy służby bhp

- Elżbieta Bożejewicz, prezes OSPSBHP o/Olsztyn

 

13.15 – 13.40

Problemy etyczne w środowisku behapowskim na przykładach spraw sądowych

- Andrzej Nowak, biegły sądowy

 

13.40      – 14.15 Lunch

 

DEBATA

14.15 – 16.15

Debata „Whistleblowing a etyka i komunikacja w biznesie”

Moderator - Grzegorz Makowski, dyrektor programu Odpowiedzialne Państwo, Fundacja im. Stefana Batorego

 

Regulacja whistleblowingu, stan obecny i postulaty zmian

- Anna Wojciechowska-Nowak, Fundacja im. St. Batorego

 

Mediacje w sprawach pracowniczych

- Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Olsztyn

 

Kodeks etyki zawodowej – potrzeba tworzenia

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Państwowa Inspekcja Pracy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Biznes Center Club Loża Olsztyńska, Olsztyńska Izba Budowlana, Polskie Zrzeszenie Producentów i Dystrybutorów Środków Ochron Indywidualnych, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

 

16.15 – 16.40

Wręczenie nagród laureatom:

konkursu plastycznego nt „Bezpieczne miejsce pracy”

konkursu „Aktywny behapowiec”

 

16.40

Zakończenie konferencji, dyskusja, wnioski

 

Konferencji towarzyszą stoiska: PIP, CIOP-PIB, ZUS Olsztyn,
WSSE Olsztyn, TARBONUS, Portal KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

 

19.00 – Bal BHP – Hotel HP PARK Olsztyn

 

Szczegółowe informacje – Elżbieta Bożejewicz kontakt tel. 604 416 911

 

Informacje organizacyjne – ściągnij

 

Karta zgłoszenia – przejdź na stronę www.ospsbhp.olsztyn.pl