Wizyta studyjna na Litwie

 

10-13 lipca 2014 r.

 

Lipcowe przedsięwzięcie kampanii społecznej pn. „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy” pokazało, że dobra komunikacja dotycząca obszaru bezpieczeństwa pracy jest wspólnym obszarem zainteresowania zarówno polskich, jak i litewskich przedsiębiorstw.

 

W dniach 10-13 lipca 2014 r. pracownicy służby bhp z 8 oddziałów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz zaproszeni przez nich goście wzięli udział w wizycie studyjnej na Litwie, zorganizowanej przez oddziały Stowarzyszenia z Olsztyna, Piły i Katowic w ramach kampanii społecznej CIOP-PIB. Wizyta została zorganizowano pod honorowym patronatem Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. W przedsięwzięciu uczestniczyło ok. 70 osób, wśród których znaleźli się członkowie oddziałów OSPS BHP z Olsztyna, Piły, Katowic, Słupska, Warszawy, Częstochowy, Lublina i Szczecina.

Główny elementem programu wizyty studyjnej było polsko-litewskie seminarium
pt. „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”, które odbyło się w dniu 11 lipca 2014 r. w Druskiennikach. W seminarium wzięli udział nie tylko członkowie OSPS BHP, ale także przedstawiciele strony litewskiej oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Polskiego Zrzeszenia Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej, firmy Faraone Akala Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Wpisując się w cele szczegółowe kampanii uczestniczący w seminarium przedstawiciele strony polskiej i litewskiej dzielili się dobrymi praktykami z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy oraz dyskutowali na temat doświadczeń obu stron w zakresie kształtowania świadomości pracowników i pracodawców. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat tego, jak komunikować się z pracodawcami, jak przekonywać pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy, do troski o bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów i współpracowników. Z-ca Głównego Inspektora Pracy Republiki Litewskiej w swoim wystąpieniu przedstawił działania Inspekcji Pracy na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach pracy Republiki Litewskiej. Skupił się przede wszystkim na wpływaniu na świadomość pracodawców w zakresie bezpieczeństwa pracy. Zwrócił też uwagę na fakt, że inspekcja pracy w Republice Litewskiej nie jest od „wymuszania” na pracodawcach przestrzegania przepisów bhp. Działalność inspekcji polega na wykształtowaniu odpowiedzialności za stan bhp w zakładzie oraz odpowiedzialności pracowników, za to co robią. Z kolei reprezentujący stronę litewską specjalista ds. bhp i jednocześnie kierownik centrum szkoleniowego w firmie Tuvlita (należącej do TUV Thuringen grupe), pan Vaidas Maśidlauskas, przedstawił działania litewskich specjalistów ds. bhp na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz najważniejsze problemy, z którymi obecnie muszą sobie radzić litewskich przedsiębiorstwach.

Reprezentująca CIOP-PIB Agnieszka Szczygielska omówiła przykłady działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego na rzecz bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach. Wśród omawianych aktywności i przedsięwzięć znalazły się m.in. kampanie społeczne z zakresu bezpieczeństwa pracy (także ta, w ramach której zorganizowano polsko-litewskie seminarium), Forum Liderów Bezpiecznej Pracy i Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB. Omówione zostały elementy współpracy CIOP-PIB z przedsiębiorstwami m.in. wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników projektów badawczych i rozwojowych Instytutu z zakresu bhp, wspólne projekty służące poprawie bezpieczeństwa pracy, analizy, konsultacje i wymiana dobrych praktyk, bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw oraz upowszechnianie dobrych praktyk bhp. W dalszej części seminarium przedstawiciele Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (wyróżnionego Złotą Kartą Lidera Iławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego IPB Sp. z o.o.) oraz Sieci Ekspertów ds. BHP (Ośrodek Usługowo - Szkoleniowy Mars - Żbik prowadzony przezHalinę Żbikowską) przedstawili dobre praktyki w zakresie komunikacji na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy oraz promowania najnowszych rozwiązań i wiedzy w obszarze bezpieczeństwa w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Przykłady inicjatyw podejmowanych w celu poprawy warunków pracy oraz przykłady dobrych praktyk z zakresu komunikacji na rzecz bezpieczeństwa przestawili także członkowie wszystkich oddziałów OSPS BHP uczestniczących w seminarium. W dyskusji na temat komunikowania tematyki bezpieczeństwa pracy głos zabrał także Adam Jabłoński, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej i jednocześnie dyrektor ds. marketingu w firmie Filter Service Sp. z o.o. W swoim wystąpieniu skupił się na roli dobrej komunikacji w prawidłowym doborze środków ochrony indywidualnej zwracając uwagę na nieprawidłowości na poziomie szkolenia pracowników z tego zakresu.

 

Seminarium stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz pokazało, jak wiele – w zakresie komunikowania bezpieczeństwa pracy – można nauczyć się od pracowników służby bhp z innych przedsiębiorstw. Pokazało, że komunikacja w obszarze bezpieczeństwa pracy jest kluczowym elementem prawidłowego zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Konieczne jest więc organizowanie podobnych inicjatyw, podobnych do polsko-litewskiego seminarium, które pomogą pracownikom służby bhp mówić o bezpieczeństwie, rozmawiać o bezpieczeństwie i wymieniać się doświadczeniami.

 

Dokumentacja fotograficzna