Statut Stowarzyszenia Absolwentów

 


STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CENTRALNEGO INSTYTUTU OCHRONY PRACY


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1


1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Absolwentów Studiów Podyplomowych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy”.
2. Zrzesza osoby, które wyrażą akces przystąpienia do Stowarzyszenia i ukończyły studia podyplomowe organizowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

 

§ 2


1. Stowarzyszenie Absolwentów Studiów Podyplomowych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz postanowieniami niniejszego statutu.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz krajowych – miasto Warszawa.

 

§ 3


1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych celach i zadaniach lub współpracować z takimi organizacjami.
2. Stowarzyszenie współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie popularyzowania bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 4


1. Stowarzyszenie ma prawo posiadać i używać odznaki oraz pieczęcie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II
Cele i formy działania.

§ 6


1. Celem Stowarzyszenia jest:
- upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy;
- popularyzowanie zadania służb bezpieczeństwa i higieny pracy;
- projektowanie, opiniowanie i popularyzowanie materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
- popularyzowanie najlepszych doświadczeń edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
- wspieranie inicjatyw i aktywności społecznej członków Stowarzyszenia.

2. Działalność Stowarzyszenia opiera się na nieodpłatnej pracy ogółu jego członków. Do prac, które nie mogą być wykonane społecznie, Stowarzyszenie może zatrudniać specjalistów. Dla zapewnienia środków finansowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, korzystać z dotacji, darowizn i innych źródeł finansowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 1II
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 7


1. Stowarzyszenie zrzesza:
- członków zwyczajnych;
- członków honorowych;
- członków wspierających.
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba, która ukończyła studia podyplomowe organizowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.
3. Przyjęcie członka zwyczajnego  dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonej pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
4. Członkiem honorowym może zostać osoba posiadająca wybitne zasługi dla realizacji programu studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana realizacją celów Stowarzyszenia i opłacająca składkę członkowską.
6. Członkowie wspierający posiadają prawa równe członkom zwyczajnym, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego
7. Przyjęcie członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 8


1. Członek Stowarzyszenia ma prawa:
a). członek zwyczajny i honorowy – wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia;
b). uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, organizowanych szkoleniach i innych formach działania wynikających z realizacji celów statutowych;
c). otrzymywania wyróżnień honorowych i innych świadczeń Stowarzyszenia zgodnie z odpowiednimi regulaminami;
d). zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
e). posiadania legitymacji członkowskiej oraz odznaki organizacyjnej;
f). przynależności do innych stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o podobnym profilu działalności;
g). zaskarżania uchwał organów Stowarzyszenia w zakresie spraw członkowskich.
2. Członek zobowiązany jest do:
a). przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia i uchwał jego władz;
b). aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, realizacji jego celów statutowych i programów działania;
c). etycznego i koleżeńskiego postępowania wobec innych członków;
d). terminowego opłacania składek członkowskich.
3. Członkostwo zwykłe, honorowe i wspierające ustaje w przypadku:
a). pisemnej rezygnacji członka przekazanej Zarządowi;
b). wykluczenia na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów;
c). likwidacji lub rozwiązania Stowarzyszenia;
d). śmierci członka.
4. Przywrócenie członkostwa może być dokonane na wniosek zainteresowanego przez Walne Zgromadzenie z zachowaniem ciągłości pod warunkiem opłacenia zaległych składek.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia.

§ 9


1. Władzami Stowarzyszenia są:
a). Walne Zgromadzenie Członków;
b). Zarząd Stowarzyszenia;
c). Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata
3. Władze Stowarzyszenia mają prawo uzupełniania swego składu, w miejsce ustępujących członków, do 1/3 liczby członków tych władz wybranych spośród kolejnych kandydatów. Uzupełnienia składu dokonuje się spośród kolejnych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnych głosów w wyborach do tego organu.
4. Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały zwykłą większością głosów.
5. Głosowanie odbywa się jawnie, przez podniesienie mandatu, przy czym najpierw głosuje się za wnioskiem, następnie przeciw niemu, a na końcu liczy się głosy wstrzymujące się.
6. Na wniosek poparty przez co najmniej połowę uprawnionych do głosowania przeprowadza się głosowanie niejawne.
7. Powyższe ustalenia nie dotyczą wyborów do władz Stowarzyszenia, w których głosowanie odbywa się zawsze w sposób niejawny i w trybie ustalonym w regulaminie Walnego Zgromadzenia.

 

§ 10


1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest jego najwyższą władzą ustanowioną w celu uchwalenia kierunków działalności merytorycznej, organizacyjnej i gospodarczej oraz dokonywania oceny działalności Stowarzyszenia, jego organów i poszczególnych członków.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
a). zwyczajne Walne Zgromadzenie może być: sprawozdawczo – wyborcze lub sprawozdawcze;
· zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze zwołuje Zarząd w końcu kadencji, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy po jej upływie;
· zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zwołuje Zarząd corocznie w terminie do 30 czerwca;
· nie zwołanie Walnego Zgromadzenia w wyżej podanych terminach upoważnia Komisję Rewizyjną do zwołania takiego Walnego Zgromadzenia, co może spowodować odwołanie całego Zarządu i nowe wybory;
b). nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
· może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej, na pisemne żądanie jednej trzeciej ogółu członków Stowarzyszenia z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad lub na skutek ustąpienia prezesa Zarządu , wybranego przez Walne Zgromadzenie;
· Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w  terminie 30 dni, liczonym od daty otrzymania polecenia lub żądania określonego w ust. 1;
· obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane;
3. Walne Zgromadzenie jest prawomocne:
a). przy  obecności połowy liczby członków;
b). w przypadku braku wymaganej liczby obecnych członków może się odbywać w drugim terminie, w tym samym dniu, pół godziny później, jeżeli podano to w zawiadomieniu;
c). w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych (przybyłych) członków.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a). wybieranie Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz uchwalanie porządku i regulaminu jego obrad;
b). podejmowanie uchwał programowych Stowarzyszenia, w tym Statutu i jego zmian;
c). rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i innych powołanych przez Walne Zgromadzenie komisji, oraz udzielanie absolutorium władzom Stowarzyszenia. W przypadku nie udzielenia absolutorium, członkowie władz nie mogą dalej pełnić swoich funkcji, a także kandydować do władz następnej kadencji;
d). rozpatrzenie zgłoszonych wniosków przez delegatów i podjęcie stosownych uchwał;
e). zatwierdzenie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f). dokonywanie wyboru i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
g). rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
h). nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;
i). podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i zadysponowania jego majątkiem

 

§ 11


1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia i składa się z prezesa i 3 do 10 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji trwającej 4 lata.
2. Walne Zgromadzenie wybiera w pierwszej kolejności prezesa Zarządu, a następnie pozostałych członków Zarządu.
3. Zarząd wybiera z siebie Prezydium Zarządu uwzględniając uprzedni wybór prezesa. Skład Prezydium stanowią: prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik.
4. Ukonstytuowanie się Zarządu powinno nastąpić przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, nie mogą być z tego tytułu wynagradzani. Otrzymują oni wyłącznie zwrot rzeczywiście poniesionych wydatków związanych z pełnieniem funkcji statutowych.
6. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być ponownie wybrani, po upływie kadencji, jeżeli wyrażą na to zgodę.

 

§ 12


1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Uchwały są prawomocne, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej ¾ jego członków.
3. Uchwały zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów, przeważa głos członka Zarządu przewodniczącego posiedzeniu.
4. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na pół roku. W przypadku gdy prezes nie może tego uczynić posiedzenie zwołuje wiceprezes lub kwalifikowana większość członków Zarządu. Z posiedzenia spisuje się protokół, który podpisuje prezes i sekretarz.
6. W okresie między posiedzeniami Zarządu, bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezydium Zarządu, na podstawie regulaminu określającego zakres jego obowiązków i uprawnień.
7. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Stowarzyszenia, z wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
a). wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
b). realizowanie zamierzeń przewidzianych planem działalności Stowarzyszenia;
c). opracowanie projektów działalności Stowarzyszenia;
d). prowadzenie działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia;
e). zawieranie umów w granicach uprawnień nadanych prze Walne Zgromadzenie;
f). przyjmowanie i skreślanie członków;
g). opracowywanie rocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia;
h). organizowanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia, przygotowywanie sprawozdań i wniosków do rozstrzygnięcia na Walnym Zgromadzeniu;
i). przygotowywanie preliminarzy finansowych przedsiębranych działań statutowych;
j). wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego statutu oraz podejmowanie innych czynności niezbędnych dla wykonania zadań Stowarzyszenia i kierowania jego działalnością.

 

§ 13


1. Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, kieruje pracami Zarządu, zwołuje jego posiedzenia i przewodniczy na nich.
2. Sekretarz sporządza protokóły zebrań Zarządu, prowadzi zbiór protokołów Walnego Zgromadzenia i Zarządu, prowadzi korespondencję, ewidencję członków i załatwia wszystkie sprawy związane z prowadzeniem biurowości Stowarzyszenia.
3. Skarbnik prowadzi kasę i rachunkowość Stowarzyszenia, ściąga wszelkie przypadające na rzecz Stowarzyszenia opłaty, czuwa nad prawidłowym wykonaniem preliminarzy działań statutowych i prowadzi wszelką dokumentację finansowo – księgową.

 

§ 14


1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji trwającej 4 lata. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Walnego Zgromadzenia, powołanym do kontrolowania, przynajmniej raz w roku, całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia, a w szczególności działalności organizacyjnej, finansowej i gospodarczej Zarządu i działających przy nim Komisji, na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, który określa jej zakres uprawnień i obowiązków.
3. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje i wykonuje czynności kontrolne na posiedzeniach.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią funkcje społecznie i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani.
5. Ustępujący członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani ponownie po upływie kadencji, jeżeli wyrażą na to zgodę.

 

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia.

§ 15


1. Majątkiem Stowarzyszenia są:
a). środki trwałe;
b). wyposażenie i materiały;
c). fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a). wpływy ze składek członkowskich;
b). dochody z imprez oraz z innej działalności statutowej;
c). dochody z majątku;
d). dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
e). inne dochody.
3. Fundusze służą do prowadzenia działalności statutowej i na pokrycie potrzeb organizacyjnych Stowarzyszenia.
4. Wysokość minimalnej składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie.
5. Działalność finansowa Stowarzyszenia oparta jest o roczne preliminarze dochodów i wydatków. Prowadzona jest ona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Umowy i porozumienia oraz inne dokumenty i korespondencje wywołujące skutki finansowe wymagają podpisu prezesa i skarbnika.

Rozdział VI
Warunki i sposób rozwiązania oraz likwidacji Stowarzyszenia.

§ 16


1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenia powołuje jednocześnie Komisję Likwidacyjną w składzie zapewniającym prawidłowe i sprawne przeprowadzenie czynności likwidacyjnych, lub powierza te czynności dotychczasowemu Zarządowi.
3. Walne zgromadzenie w uchwale o likwidacji Stowarzyszenia, określa przeznaczenie majątku pozostałego po jego likwidacji.
4. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza się zgodnie z postanowieniami Art. 37 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe.

§ 17


1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.
2. Zmiana niniejszego Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością głosów w obecności ¾ ogółu członków.
3. Statut niniejszy został przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Absolwentów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy z dnia 8.11.2000 r. przy akceptacji wyrażonej złożonymi podpisami obecnych członków na zebraniu założycielskim.


POLA   AKTYWNOŚCI   STOWARZYSZENIA


====================================================

  1. Kształtowanie i promowanie polityki związanej z kulturą bezpieczeństwa,  w jak najbardziej szerokim zakresie, w pracy, w domu, w czasie wypoczynku i  w   szkole.
  2. Tworzenie uwarunkowań i możliwości aktywności w środowiskach działania zawodowego absolwentów.
  3. Aktywny udział i konstruktywny wpływ na legislacyjny obszar związany z bezpieczeństwem i higieną pracy w Polsce.
  4. Tworzenie autentycznego i rzetelnego lobbingu spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Polsce.
  5. Upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy.
  6. Zmiany mentalnego nastawienia i świadomości pracodawców w odniesieniu do spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
  7. Projektowanie, opiniowanie i popularyzowanie materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  8. Popularyzowanie najlepszych doświadczeń edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "