DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA:

DEKLARACJA

wstąpienia do Stowarzyszenia Absolwentów Studiów Podyplomowych
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie.


Zgłaszam chęć wstąpienia do Stowarzyszenia na prawach członka zwyczajnego. Zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia i opłacania rocznej składki członkowskiej w wysokości - aktualnie 70 złotych/rocznie na konto :

11 2490 0005 0000 4530 9259 9770

ALIOR BANK Oddział Warszawa
Stowarzyszenie Absolwentów Studiów Podyplomowych CIOP(Termin wpłat składek członkowskich upływa z dniem 31 maja danego roku)

D E K L A R A C J A    P R Z Y S T Ą P I E N I A
Wypełnij deklarację i wyslij pocztą na adres:
Stowarzyszenie Absolwentów Studiów Podyplomowych CIOP,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16,  
z dopiskiem "Deklaracja Stowarzyszenia"


(najlepiej wysłać deklarację jednoczenie z dowodem wpłaty skadki rocznej)

 

 

 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "