Książki
 

Ograniczanie zagrożeń elektromagnetycznych podczas użytkowania urządzeń fizykoterapeutycznych. Poradnik
- K. Gryz, J. Karpowicz

Celem publikacji jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z zagrożeniami elektromagnetycznymi występującymi podczas użytkowania urządzeń fizykoterapeutycznych w placówkach fizjoterapeutycznych oraz metod ograniczania tych zagrożeń. Scharakteryzowano w niej:

-       urządzenia fizykoterapeutyczne jako źródła pola elektromagnetycznego (pola-EM)

-       pole-EM wytwarzane przez urządzenia fizykoterapeutyczne

-       zasady oceny narażenia na pole-EM wytwarzane przez urządzenia fizykoterapeutyczne i związane z nim zagrożenia

-       metody ograniczania narażenia fizjoterapeutów na pole-EM i zagrożeń elektromagnetycznych.

 

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 44
ISBN: 978-83-7373-241-4
Rok wydania: 2017


Środowiskowe zagrożenia zawodowe przy obsłudze sieci elektroenergetycznych – profilaktyka
- Pod red. J. Karpowicz

 

W poradniku omówiono środowiskowe zagrożenia zawodowe pracowników zatrudnionych  przy obsłudze sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia w Polsce, związane z psychospołecznymi warunkami pracy i stresem, obciążeniem mięśniowo-szkieletowym, czynnikami atmosferycznymi (parametrami mikroklimatu), a także takimi czynnikami fizycznymi, jak hałas, wibracje oraz pole elektryczne i magnetyczne. Przedstawiono ich znaczenie dla bezpieczeństwa i zdrowia, charakterystykę na stanowiskach pracy, zalecenia profilaktyki, wymagania prawa pracy i zasady oceny oraz przykłady dobrych praktyk i stosowania odzieży ochronnej.

 

 

Nakład wyczerpany.

Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIBFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 114
ISBN: 978-83-7373-178-3
Rok wydania: 2014


Środowiskowe narażenia zawodowe przy obsłudze sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia w Polsce
- pod redakcją Jolanty Karpowicz i Joanny Bugajskiej

Opracowanie ma charakter monograficzny. Jego celem jest zaprezentowanie danych charakteryzujących najszerzej występujące oddziaływania środowiskowe (tzw. profile narażeń), kluczowych dla właściwego rozpoznania natury złożonych zagrożeń zawodowych związanych z pracami wykonywanymi przy obsłudze sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia. W poszczególnych rozdziałach wyczerpująco przedstawiono: strukturę sieci elektroenergetycznych WN, charakterystykę prac związanych z obsługą sieci WN, psychofizyczne obciążenia pracowników tego sektora, czynniki atmosferyczne, zagadnienia związane z polem elektrycznym i magnetycznym (pola elektromagnetyczne) sieci WN, z wyładowaniami ulotowymi z przewodów linii i promieniowaniem jonizującym w otoczeniu linii, a także hałasem i drganiami mechanicznymi występującymi przy obsłudze sieci WN. Omówiono możliwe konsekwencje zdrowotne przedstawionych zagrożeń oraz zasady badania parametrów, istotnych dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Publikacja łączy cechy monografii naukowej z praktycznym ujęciem typowym dla poradnika

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 245
ISBN: 978-83-7373-134-9
Rok wydania: 2013


ZAGROŻENIA WYPADKOWE ZWIĄZANE Z WYBRANYMI ZASTOSOWANIAMI PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH - SŁUŻBA ZDROWIA. TELEKOMUNIKACJA Z WYKORZYSTANIEM FAL RADIOWYCH
- J. Karpowicz, K. Gryz, M. Sosnowska-Mach

W publikacji zaprezentowano podstawową wiedzę na temat pola elektromagnetycznego występującego w środowisku pracy, w zakresie obejmującym: zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, które mogą wystąpić podczas obsługi wybranych urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne, oddziaływanie pól elektromagnetycznych na pracowników lub na infrastrukturę techniczną środowiska pracy, które może prowadzić do inicjowania wydarzeń wypadkowych i potencjalnie wypadkowych, postanowienia przepisów dotyczące zasad BHP oraz obowiązków i odpowiedzialności w tym zakresie, metody oceny ryzyka zawodowego oraz metody ograniczania ekspozycji i prewencji wypadkowej przez eliminowanie i ograniczanie występowania w środowisku pracy sytuacji sprzyjających ich powstawaniu.


Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 103
ISBN: 978-83-7373-046-5
Rok wydania: 2008


Pola elektromagnetyczne w pomieszczeniach biurowych i nieprzemysłowych
- J. Karpowicz, K. Gryz

W monografii scharakteryzowano pola elektromagnetyczne, ich oddziaływanie na ludzi oraz zasady badania i oceny poziomu ekspozycji pracowników i ludności. Omówiono aktualne wymagania krajowe i europejskie odnośnie do kryteriów oceny ekspozycji pracowników obsługujących źródła pól elektromagnetycznych. Scharakteryzowano warunki ekspozycji pra- cowników w pomieszczeniach biurowych na podstawie reprezentatywnych wyników badań oraz najnowszych doniesień literaturowych. Zaprezento- wano również warunki ekspozycji przy obsłudze nieprzemysłowych urządzeń elektrycznych, takich jak: narzędzia elektryczne i urządzenia powszechnego użytku, systemy łączności i sterowania bezprzewodowego krótkiego zasięgu, systemy przeciwkradzieżowe i kontroli dostępu. Zaprezentowano zalecenia profilaktyczne kształtowania parametrów pól elektro- magnetycznych w pomieszczeniach biurowych i nieprzemysłowych oraz ograniczania poziomu ekspozycji przebywających tam ludzi. Szczególną uwagę zwrócono na urządzenia biurowe emitujące pola elektromagnetyczne w obrębie stanowiska pracy oraz instalację elektryczną budynku i urządzenia znajdujące się poza stanowiskiem pracy.Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 120
ISBN: 978-83-7373-032-8
Rok wydania: 2007


01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zobacz także