Wyznaczanie dziennej ekspozycji na drgania dzialajace na konczyny gorne


Wyznaczenie dziennej ekspozycji na drgania działające na kończyny górne

 

 

Program wspomagający wyznaczenie dziennej ekspozycji na drgania A(8) działające na kończyny górne (drgania miejscowe) dla jednej czynności trwającej dłużej niż 30 min. Jednocześnie w programie wykonywane jest oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na drgania miejscowe z uwzględnieniem przynależności pracownika do grupy szczególnego ryzyka.

 

Wielkościami, na podstawie których wyznaczana jest wartość dziennej ekspozycji na drgania A(8) są:
ahv – suma wektorowa skorygowanych przyspieszeń drgań,
t – czas trwania czynności (narażenia) większy niż 30 min.

 

W lewej części okna programu wyświetlana jest, w formie wykresu słupkowego, wybrana wartość sumy wektorowej skorygowanych przyspieszeń drgań (oś pionowa, ozn. a_hv) i czasu narażenia (oś pozioma, ozn. t). Obliczona wartość dziennej ekspozycji na drgania wyświetlana jest w postaci liczbowej w górnej części okna programu oraz w postaci graficznej na wykresie w prawej części okna programu. Wykres ten zawiera trzy słupki, których wysokości odzwierciedla wartość dziennej ekspozycji na drgania, zaś kolory odzwierciedlają wynik oceny ryzyka zawodowego, przy czym pierwszy, najszerszy słupek dotyczy ogółu pracowników nie należących do grup szczególnego ryzyka, zaś kolejne dotyczą pracowników młodocianych i kobiet w ciąży.


Oznaczenie kolorów w ocenie ryzyka zawodowego:

kolor zielony – ryzyko zawodowe małe,
kolor żółty – ryzyko zawodowe średnie,
kolor czerwony – ryzyko zawodowe duże.

Ocena ryzyka zawodowego wykonywana jest dla w odniesieniu do obowiązujących wartości NDN, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286). W przypadku kobiet w ciąży i młodocianych wartości NDN określone są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U.  2017 poz. 796) i Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2047 z późniejszymi zmianami). 

Obsługa programu:

Wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych przyspieszeń drgań ustala się za pomocą klawiszy W i SZmiana czasu ekspozycji (Te) odbywa się za pomocą klawiszy A i D. 

 

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zobacz także