Artykuły
 

Ocena skuteczności oraz dobór materiałów barierowych używanych do produkcji odzieży chroniącej przed promieniowaniem nadfioletowym
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2011 str. 18-21

Dr Inż. Grzegorz Owczarek Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Dr Inż. Agnieszka Wolska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Dr Inż. Grażyna Bartkowiak Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Do oceny stopnia ochronności materiałów włókienniczych przed naturalnym promieniowaniem UV służy współczynnik ochrony przed nadfioletem – UPF (ang. Ultraviolet Protective Factor), który w celu bardzo dobrej ochrony przed szkodliwym działaniem naturalnego UV powinien wynosić co najmniej 40. Niestety, nie może on być bezpośrednio zastosowany do określania stopnia ochrony materiałów włókienniczych. Wynika to zarówno z różnic w zakresie widmowym, jak i w rozkładzie widmowym promieniowania słonecznego i emitowanego przez różne źródła sztucznego UV. Biorąc pod uwagę, że wielu pracowników narażonych jest podczas pracy na sztuczne promieniowanie UV, należałoby wyposażyć ich w ubranie robocze wykonane z materiału, który odpowiednio tłumi to promieniowanie. W artykule przedstawiono sposób doboru nowego wskaźnika barierowości odzieży ochronnej przed sztucznym promieniowaniem UV na podstawie opracowanej nowej metody oraz kryteriów oceny ochronności materiałów włókienniczych przed tym promieniowaniem.Effectiveness evaluation and choice of barrier fabrics used for protective clothing against ultraviolet radiation
"Bezpieczeństwo Pracy - Monthly (Occupational Safety)" 9/2011 str. 18-21

Dr Inż. Grzegorz Owczarek Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Dr Inż. Agnieszka Wolska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Dr Inż. Grażyna Bartkowiak Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

The Ultraviolet Protective Factor (UPF) rating indicates how effective a fabric/textile is at blocking out solar ultraviolet radiation. A fabric with an UPF rating of at least 40 protects very well against harmful UV radiation .Unfortunately this rating couldn’t be implemented directly to fabric protective properties evaluation against artificial UV radiation. This is because the differences in spectral range and spectral distribution of natural radiation and artificial radiation emitted by different sources. Taking into account, that many workers are exposed to artificial UV radiation, they should be provided with protective clothing, which adequately block out this radiation. The article presents the way of choosing the new barrier factor of protective clothing against artificial UV on the base of elaborated new method and evaluation criteria of fabric protective properties against artificial UV.