Ocena zagrożenia termicznego rogówki i soczewki oka promieniowaniem IRA i IRB
 


Ocena zagrożenia termicznego rogówki i soczewki oka promieniowaniem IRA i IRB z zakresu 780 – 3000 nm

 

oko

Program wspomagający ocenę zagrożenia termicznego rogówki i soczewki oka promieniowaniem IRA i IRB z zakresu 780 – 3000 nm


Wielkościami wyjściowymi do oceny zagrożenia są:
EIR – natężenia napromienienia dla oczu (ozn. w programie E_IR), [W/m2],
ti – jednorazowy czas ekspozycji w ciągu zmiany roboczej (ozn. t_i), w [s].


Ocena ryzyka zawodowego wykonywana jest dla w odniesieniu do obowiązujących wartości NDN, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286). Zgodnie z rozporządzeniem wielkością służącą do oceny zagrożenia termicznego rogówki i soczewki oka promieniowaniem IRA i IRB jest natężenia napromienienia oczu, EIR, w [W/m2]. Dla wielkości tej podano zależności do wyznaczenia wartość maksymalnej dozwolonej ekspozycji (MDE) w zależności od czasu jednorazowej ekspozycji.


Na podstawie wprowadzonych wartości program oblicza wartość MDE , krotności MDE, k, oraz ocenia ryzyko zawodowe wynikające z tych wartości. Ponadto program wyznacza wartość dozwolonego czasu ekspozycji jednorazowej, tdoz (ozn. t_doz), w [s]. Szczegółowe zasady oceny ryzyka zawodowego przedstawiono w rozdziale "Zasady oceny narażenia i metody badań".


Ryzyko zawodowe sygnalizowana jest kolorem:
kolor zielony – ryzyko zawodowe małe,
kolor żółty – ryzyko zawodowe średnie,
kolor czerwony – ryzyko zawodowe duże.


Obsługa programu:


W odpowiednich polach programu należy podać wartość natężenia napromieniowania dla oczu E_IR oraz wartość czasu jednorazowej ekspozycji t_i. Wprowadzone wartości należy zatwierdzić klawiszem Enter.