Wyznaczanie krotności NDN i ryzyka zawodowego dla równoważnych poziomów ciśnienia akustycznego


Wyznaczanie krotności wartości dopuszczalnych i szacowanie ryzyka zawodowego w odniesieniu do równoważnych poziomów ciśnienia akustycznego odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy w pasmach częstotliwości


 
Program wspomagający wyznaczanie krotności wartości dopuszczalnych (najwyższych dopuszczalnych natężeń - NDN) hałasu ultradźwiękowego dla równoważnych poziomów ciśnienia akustycznego odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy Leq,8h (ozn. w programie jako L_eq,8h), hałasu ultradźwiękowego w pasmach częstotliwości 10-40 kHz.
Na wykresie w prawej części okna programu podawane są wartości równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy dla kolejnych pasm częstotliwości. Wartość równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy obrazowana jest przez wysokość danego słupka oraz podawana nad słupkiem w formie liczbowej. Program wyznacza krotności wartości NDN niezależnie dla ogółu pracowników oraz dla pracowników młodocianych oraz kobiet w ciąży i wyświetla najwyższe wartości tych krotności (dla wszystkich pasm częstotliwości) w górnej części okna programu. Wykres znajdujący się po prawej stronie okna programu obrazuje w postaci dwóch słupków wartości krotności dla wymienionych grup pracowników oraz szacowane ryzyko zawodowe dla tych grup (odwzorowane za pomocą barwy słupka). Pierwszy słupek dotyczy ogółu pracowników, drugi zaś pracowników młodocianych oraz kobiet w ciąży (wartości dopuszczalne dla pracowników młodocianych i dla kobiet w ciąży są takie same).

Oznaczenie kolorów w ocenie ryzyka zawodowego:

kolor zielony – ryzyko zawodowe małe,
kolor żółty – ryzyko zawodowe średnie,
kolor czerwony – ryzyko zawodowe duże.

Ocena ryzyka zawodowego wykonywana jest dla w odniesieniu do obowiązujących wartości NDN, określonych w Ocena ryzyka zawodowego wykonywana jest dla w odniesieniu do obowiązujących wartości NDN, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286). W przypadku kobiet w ciąży i młodocianych wartości NDN określone są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U.  2017 poz. 796) i Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2047 z późniejszymi zmianami). 

Obsługa programu:
Wartość równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy (L_eq,8h) ustala się za pomocą klawiszy ze W oraz S (aktualnie ustawiany poziom na wykresie oznaczony jest kolorem zielonym). Zmiana pasma tercjowego, dla którego wprowadzana jest wartość równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego odbywa się za pomocą klawiszy A i D.