Ogólna klauzula informacyjna dla klientów
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego
zamieszczona na stronie internetowej


W wykonaniu wymogów art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r.
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy niniejszym informuje o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) adres siedziby: 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16,mail: .
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych na adres poczty elektronicznej: lub pisemnie na adres jak w pkt 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji zadań CIOP-PIB wynikających z obowiązujących przepisów prawa (na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO), a w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych do ustawy, statutu CIOP-PIB oraz innych aktów wewnętrznych CIOP-PIB. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie.
  •  realizacji umowy, którą są Państwo stroną (na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO), lub to podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia z Państwem umowy,
  • realizacji czynności wynikających z prawnie uzasadnionych interesów CIOP-PIB (na podstawie art. 6 lit. f RODO), poprzez upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych CIOP-PIB, działalność informacyjną i promocyjną, rozpowszechnianie wiedzy poprzez uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez CIOP-PIB, w tym prowadzenie z Państwem korespondencji, 
  • wysyłki newsletterów, biuletynów, itp., w których CIOP-PIB informuje o wydarzeniach, szkoleniach, seminariach, itd. odbywających się w Instytucie, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym do realizacji celu wskazanego w pkt 3.
 5. Skutkiem niepodania danych będzie niemożność realizacji celu wskazanego w pkt 3.
 6. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
 7. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego i art.13 ust. 1 lit. f) nie ma tu zastosowania.
 8. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, nie dłużej jednak niż:
  • wynika to z przepisów prawa, lub
  • terminów wynikających z zawartej z Państwem umowy (jeżeli taka została zawarta), lub
  • do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu (gdy podstawa przetwarzania została oparta o prawnie uzasadniony interes CIOP-PIB), lub
  • do momentu cofnięcia przez Państwa zgody (jeśli przetwarzanie było oparte na zgodzie), lub
  • przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 r. poz. 164).
 9. Ma Pani/Pan prawo żądania w dowolnym momencie dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia - w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody - w sytuacji gdy, przetwarzanie jest oparte na zgodzie.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.