0
0
0
2
4
1
0
6
Zasady określania wartości NDS/NDN

 

Zasady określania wartości NDS/NDN

 

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS, NDSCh lub NDSP) i najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) czynników szkodliwych dla zdrowia są określane dwuetapowo. Zespoły Ekspertów Międzyresortowej Komisji  dokonują oceny merytorycznej dokumentacji opracowanych przez poszczególnych ekspertów oraz ustalają propozycje wartości normatywów higienicznych wyłącznie biorąc pod uwagę kryteria zdrowia oraz ocenę ryzyka zdrowotnego.

Propozycje wartości NDS i NDN wraz z dokumentacjami przedstawiane są na posiedzeniu Międzyresortowej Komisji. Następnie w formie wniosku zostają skierowane do ministra właściwego ds. pracy. Po zatwierdzeniu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy są publikowane w Dzienniku Ustaw w formie rozporządzenia (Dz. U. 2018, poz. 1286 ze zm.) . Są to wartości prawnie obowiązujące dla wszystkich gałęzi gospodarki narodowej. Stanowią one podstawowe kryterium oceny narażenia  i ryzyka zawodowego związanego z obecnością szkodliwych czynników w środowisku pracy oraz wytyczne dla projektantów nowych i modernizowanych technologii i wyrobów.

Międzyresortowa Komisja wydaje kwartalnik Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy (dostęp: www.ciop.pl/pimosp_strona ), w którym są dokumentacje dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, metody oznaczania stężeń/natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy oraz artykuły poglądowe. Znajomość danych zawartych w pełnych dokumentacjach dotyczących oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka jest niezbędna do ustalenia właściwej profilaktyki medycznej i podejmowania przez zarządzających bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach odpowiednich działań korygujących w celu poprawy warunków pracy.

Wydawnictwem Międzyresortowej Komisji jest poradnik Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości dopuszczalne . Zawiera on:

  • wykazy aktualnych najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych w środowisku pracy, określone rozporządzeniem ministra właściwego ds. pracy,
  • wartości dopuszczalne narażenia zawodowego określone w innych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normach higienicznych,
  • metody pomiaru i oceny narażenia zawodowego na poszczególne czynniki w środowisk pracy,
    podstawowe zasady profilaktyki.