Oświetlenie, promieniowanie optyczne, zagrożenia mechaniczne (technika bezpieczeństwa)

Materiały informacyjne przygotowane na podstawie wyników uzyskanych w ramach III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, 2014 - 2016, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

 

Oświetlenie, promieniowanie optyczne, Zagrożenia mechaniczne (technika bezpieczeństwa)

 

Materiały informacyjne: Oświetlenie ewakuacyjne - projektowanie - metody badania – minimalizacja błędów pomiarowych

mgr inż. Andrzej Pawlak, CIOP-PIB
2016 r.

 

Zadanie nr  2.Z.08 Opracowanie metody badania oraz wykonanie modelu zautomatyzowanego urządzenia  do pomiaru natężenia oświetlenia ewakuacyjnego

Olśnienie przykre na zewnętrznych stanowiskach pracy - wykonywanie badań i ocena
Autor: dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. nadzw. CIOP-PIB
2016 r.

 

Zadanie nr  2.Z.09 Opracowanie metody badań i oceny zagrożeń olśnieniem przykrym na zewnętrznych stanowiskach pracy

Ocena zagrożenia fotobiologicznego promieniowaniem optycznym emitowanym przez elektryczne źródła promieniowania

Autor:  mgr inż. Andrzej Pawlak
2016 r.

 

Zadanie nr  2.Z.10 Stanowisko i procedury badania elektrycznych źródeł promieniowania optycznego dla potrzeb oceny zagrożenia fotobiologicznego promieniowaniem optycznym

Profilaktyka obniżonego poziomu czujności pracowników umysłowych z wykorzystaniem ekspozycji na światło o określonej barwie i intensywności. Zalecenia.
Autor: dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. nadzw. CIOP-PIB
2016 r.

 

Projekt nr: I.P.04  Metoda zapobiegania obniżonemu poziomowi czujności pracowników w wieku 55+ przez ekspozycję na różną barwę i intensywność światła

 

 

Zagrożenia mechaniczne (technika bezpieczeństwa)

 

Wytyczne doboru środków prewencji w celu ograniczania zagrożeń przy użytkowaniu urządzeń do pozyskiwania energii wiatrowej.

Autor: dr inż. Mariusz Dąbrowski, dr inż. Andrzej Dąbrowski, CIOP-PIB
2016 r.

Lista kontrolna do identyfikowania zagrożeń przy użytkowaniu urządzeń do pozyskiwania energii wiatrowej.

Autor: dr inż. Mariusz Dąbrowski, dr inż. Andrzej Dąbrowski, CIOP-PIB
2016 r.

Plakat dotyczący prewencji w celu ograniczania zagrożeń przy użytkowaniu urządzeń do pozyskiwania energii wiatrowej.

Autor: dr inż. Mariusz Dąbrowski, dr inż. Andrzej Dąbrowski, CIOP-PIB
2016 r.

 

Zadanie nr  2.Z.11 Opracowanie zasad doboru i stosowania środków prewencji w celu ograniczania zagrożeń  przy użytkowaniu urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej i wiatrowej

 

 

 

 

 

 

Oprogramowanie komputerowe do przygotowania modelu pomieszczeń i obserwacji procesu ewakuacji z wykorzystaniem technik rzeczywistości wirtualnej

Autor: dr hab. inż. Andrzej Grabowski , prof. CIOP-PIB

 

Zadanie nr  2.Z.16 Badania i modelowanie procesów ewakuacji ludzi z budynków przy pomocy opisu matematycznego i narzędzi rzeczywistości wirtualnej

 

.zip

Ochrona operatora przed skutkami przewrócenia się podnośnikowego wózka widłowego
dr  inż.  Marcin Milanowicz,  CIOP-PIB
2016 r.

 

Zadanie nr  2.Z.19 Opracowanie, na podstawie numerycznych rekonstrukcji wypadków, wytycznych dotyczących bezpieczeństwa operatorów podnośnikowych wózków jezdniowych

 

Badania drabin zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 131-2+A1:2012

dr inż. Mariusz Dąbrowski, dr inż. Andrzej Dąbrowski, CIOP-PIB
2015 r.

 

Zadanie nr  3.Z.05 Badania drabin zgodnie z nowymi wymaganiami bezpieczeństwa wg normatywów UE

 

Materiały informacyjne: Urządzenia bezpieczeństwa maszyn wykorzystujące technikę RFID – podstawy, wymagania, badania, stosowanie

mgr inż. Tomasz Strawiński, CIOP-PIB
2016 r.

 

Zadanie nr  3.Z.08 Opracowanie zasad wykorzystania techniki RFID w obszarze bezpieczeństwa użytkowania maszyn oraz oceny zgodności tych rozwiązań z wymaganiami zasadniczymi

 

Ulotka informacyjna nt.: wykonanego funkcjonalnego modelu platformy ruchowej z zastosowaniem różnych metod wyświetlania obrazu: techniki projekcyjnej oraz HMD – Head Mounted Display

 Autor: mgr inż. Jarosław Jankowski

Materiały informacyjne dotyczące przygotowania stanowiska szkoleniowego wykorzystującego opracowany funkcjonalny model platformy dla osób prowadzących szkolenia

Autor: mgr inż. Jarosław Jankowski

 

Zadanie nr  4.Z.06 Platforma do symulatorów pojazdów lądowych wykorzystujących techniki rzeczywistości wirtualnej zwiększająca poziom realizmu sterowania pojazdem

 

 

 

Serwis tematyczny w dziale BHP-Info pt. "BHP operatora maszyn ręcznych z napędem elektrycznym" prezentujący materiał informacyjny pn. "Maszyny ręczne z napędem elektrycznym – wpływ momentów obrotowych na obciążenie mięśniowo-szkieletowe ich operatorów",
Autor: dr inż. Andrzej Dąbrowski
2016 r.

 

Projekt nr: I.P.11  Badania wpływu momentów obrotowych maszyn ręcznych na powstawanie obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego operatorów

 

System wspomagania rehabilitacji kończyn górnych z wykorzystaniem techniki rzeczywistości wirtualnej i urządzenia typu egzoszkielet (materiały informacyjne)
mgr. inż. Paweł Budziszewski
2016 r.

Mechatroniczny System Wspomagania Rehabilitacji (MSWR). Ulotka

 

Projekt nr: I.P.12  Mechatroniczny system wspomagania rehabilitacji ruchowej segmentów układu mięśniowo-szkieletowego kończyny górnej w obrębie palców oraz nadgarstka

 

 

Materiały informacyjne nt. korzyści wynikających z zastosowania technik rzeczywistości wirtualnej do szkolenia pracowników

dr hab. inż. Andrzej Grabowski , prof. CIOP-PIB

Wytyczne dotyczące wykorzystania rzeczywistości wirtualnej do szkoleń pracowników starszych

dr hab. inż. Andrzej Grabowski , prof. CIOP-PIB

 

Projekt nr: I.P.23  Wykorzystanie technik rzeczywistości wirtualnej do wspomagania aktywizacji zawodowej osób starszych

 

 

Materiały informacyjne: Systemy lokalizacji w bezpieczeństwie maszyn

dr inż. Marek Dźwiarek, CIOP-PIB
2016 r.

 

III.P.13  Zasady wykorzystania technik monitorowania miejsc pobytu pracownika z wykorzystaniem technologii ultraszerokopasmowej łączności (UWB) do zapewnienia bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn

Wytyczne stosowania metod symulowania wrażenia dotyku w aspekcie opracowywania aplikacji szkoleniowych umożliwiających użytkowanie wirtualnych maszyn
Autor: mgr inż. Dariusz Kalwasiński
2016 r.

Symulowanie odczucia wrażenia dotyku w technice VR
Autor: mgr inż. Dariusz Kalwasiński
2016 r.

 

Projekt nr: IV.P.03  Symulowanie wrażenia dotyku związanego z interakcją z elementami sterowniczymi i manipulowanymi  przedmiotami w środowisku rzeczywistości wirtualnej dla potrzeb szkoleń w zakresie bezpiecznego użytkowania  maszyn produkcyjnych do obróbki metalu