Hałas i drgania mechaniczne (wibroakustyka)

Materiały informacyjne przygotowane na podstawie wyników uzyskanych w ramach III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, 2014 - 2016, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Badania i propozycja kryterium uciążliwości hałasu w zakresie częstotliwości 20-40 kHz ze względu na możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań

dr  inż.  Bożena Smagowska,  CIOP-PIB
2016 r.

 

Zadanie nr  1.Z.05: Określenie kryteriów uciążliwości hałasu ultradźwiękowego w zakresie częstotliwości 20-40 kHz

Hałas infradźwiękowy i drgania mechaniczne. Narażenie na stanowiskach pracy kierowców pojazdów
dr  inż. Jan Radosz, CIOP-PIB
2016 r.

 

Zadanie nr  1.Z.06: Badania łącznego oddziaływania hałasu infradźwiękowego oraz drgań mechanicznych na zdolności psychofizyczne kierowców pojazdów

Metodyka badań hałasu w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym na stanowiskach pracy przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego
dr inż. Witold Mikulski, mgr inż. Izabela Warmiak, CIOP-PIB
2015 r.

Materiał zawiera metodykę badań hałasu w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym na stanowiskach pracy przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego. W metodyce uwzględniono nietypowy czas narażenia pracowników na hałas oraz zastosowano miarodajną do tego czasu metodę oceny hałasu. W metodzie pomiarów uwzględniono konieczność pomiarów w strefach zagrożonych wybuchem (wg ATEX).

Kryteria oceny hałasu w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym na wybranych typach stanowisk pracy przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego
dr inż. Witold Mikulski, mgr inż. Izabela Warmiak, CIOP-PIB
2015 r.

Materiał zawiera kryteria oceny hałasu w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym na wybranych typach stanowisk pracy przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego. Kryteria te odnoszą się do jednorodnych pod względem wymagań akustycznych stanowisk pracy. Określono te jednorodne grupy dla rozpatrywanych na wiertniach stanowisk pracy.

Baza danych zawierająca wyniki pomiarów hałasu i oceny narażenia na hałas w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego
dr inż. Witold Mikulski, mgr inż. Izabela Warmiak, CIOP-PIB
2015 r.

Materiał zawiera opis bazy danych zawierającej wyniki pomiarów hałasu i oceny narażenia na hałas w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego. Dane zawierają mapy hałasu dla różnych częstotliwości (z zakresu hałasu słyszalnego i infradźwiękowego) służące do identyfikacji źródeł hałasu oraz obszarów o zwiększonej emisji hałasu oraz dane charakteryzujące zagrożenie hałasem na stanowiskach pracy

Baza danych zawierająca wyniki pomiarów hałasu i oceny narażenia na hałas w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym przy wydobyciu gazu łupkowego

dr inż. Witold Mikulski, mgr inż. Izabela Warmiak, CIOP-PIB
2015 r.

Zalecenia dotyczące profilaktyki technicznej i organizacyjnej ograniczenia hałasu na stanowiskach pracy przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego
dr inż. Witold Mikulski, mgr inż. Izabela Warmiak, CIOP-PIB
2015 r.

Materiał zawiera zalecenia do stosowania dotyczące metod technicznych ograniczenia hałasu oraz metod organizacyjnych ograniczenia wpływu hałasu na pracowników na stanowiskach pracy przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego. W zaleceniach podano przykładowe wyniki pomiarów

 

Zadanie nr  2.Z.13: Metody i kryteria oceny zagrożenia hałasem pracowników zatrudnionych przy wydobyciu gazu łupkowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.accdb

 

 

 

 

Karty Badań materiałów i ustrojów przeznaczonych do ochrony przed drganiami mechanicznymi na stanowiskach pracy

Autor:  mgr inż. Jacek Zając

 

Zadanie nr  3.Z.02: Wykorzystanie zaawansowanych technologicznie materiałów i ustrojów do ochrony przed drganiami mechanicznymi na stanowiskach pracy

Baza danych o tłumieniu hałasu w zakresie częstotliwości słyszalnych powyżej 8 kHz przez nauszniki przeciwhałasowe oraz przez wkładki przeciwhałasowe

W celu uruchomienia bazy należy rozpakować pobrany plik zip.

dr inż. Rafał Młyński CIOP-PIB
2016 r.

Stosowanie indywidualnych ochron słuchu w przypadku hałasu o częstotliwościach słyszalnych powyżej 8 kHz,  materiały informacyjne

dr inż. Rafał Młyński, dr inż. Emil Kozłowski, CIOP-PIB
2016 r.

 

Zadanie nr  3.Z.03: Baza danych o tłumieniu hałasu przez indywidualne ochrony słuchu w zakresie częstotliwości słyszalnych powyżej 8 kHz

 .zip

 

 

 

 

Baza danych tłumienia nauszników przeciwhałasowych stosowanych jednocześnie z innymi środkami ochrony indywidualnej

W celu uruchomienia bazy należy rozpakować pobrany plik zip.

dr inż. Emil Kozłowski CIOP-PIB
2015 r.

 

Zadanie nr  3.Z.04: Badanie skuteczności ochrony słuchu przy jednoczesnym stosowaniu ochronników słuchu i innych środków ochrony indywidualnej

.zip

Kierunkowości słuchu oraz zrozumiałość mowy w środowisku pracy (materiały informacyjne)

dr inż. Rafał Młyński, dr inż. Emil Kozłowski, CIOP-PIB
2016 r.

 

Projekt nr: I.P.02  Ocena zrozumiałości mowy i zdolności słyszenia kierunkowego u pracowników w wieku powyżej 50 lat

Wyniki badań pilotażowych wybranych funkcji fizjologicznych i psychomotorycznych pracownika poddanego ekspozycji na niskoczęstotliwościowe drgania o działaniu ogólnym
dr  inż.  Piotr Kowalski,  CIOP-PIB
2016 r.

 

Projekt nr: I.P.24  Ocena ekspozycji na niskoczęstotliwościowe drgania mechaniczne o działaniu ogólnym w odniesieniu do wybranych funkcji fizjologicznych organizmu pracownika

Wymagania i zalecenia dotyczące ograniczenia narażenia na hałas turbin wiatrowych
dr inż. Danuta Augustyńska-Jakubowska, dr hab. inż. Dariusz Pleban, prof. nadzw. CIOP-PIB,  CIOP-PIB
2016 r.

 

Projekt nr: II.P.12  Badanie uciążliwości i narażenia na hałas, w tym na hałas niskoczęstotliwościowy, emitowany przez turbiny i elektrownie wiatrowe

Parametry i metody ich pomiaru charakteryzujące propagację dźwięku i warunki akustyczne w pomieszczeniach do pracy wymagającej koncentracji uwagi (materiał informacyjny)

Autorzy: dr inż. Witold Mikulski, mgr inż. Izabela Warmiak (wimik@ciop.pl)

2015 r.

Streszczenie: Materiał zawiera parametry i metody ich pomiaru charakteryzujące propagację dźwięku i warunki akustyczne w pomieszczeniach do pracy wymagającej koncentracji uwagi. Scharakteryzowano w nim pomieszczenia pracy, dla których określono dalej wymagania akustyczne ze względu na konieczność zapewnienia koncentracji uwagi. Określono parametry charakteryzujące pomieszczenia pracy. Podano metody pomiaru parametrów charakteryzujące pomieszczenia pracy (czasu pogłosu, chłonności akustycznej pomieszczenia, wskaźnika transmisji mowy STI, odległości rozproszenia i odległości prywatności, spadku poziomu dźwięku A mowy na podwojenie odległości oraz poziomu dźwięku A mowy w odległości 4 m od mówiącego, tła akustycznego, izolacyjności akustycznej oraz innych). Podano również bibliografię. Rok wydania 2015. Opracowano w ramach projektów: II.B.04 i II.P,13

Wymagania akustyczne jakie powinno spełniać środowisko pracy dotyczące hałasu pod względem możliwości wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi (materiał informacyjny)
Autorzy: dr inż. Witold Mikulski, mgr inż. Izabela Warmiak (wimik@ciop.pl)
2015 r.

Streszczenie: Materiał zawiera wymagania akustyczne jakie powinno spełniać środowisko pracy dotyczące hałasu pod względem możliwości wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi. Zawiera on: najwyższe dopuszczalne natężenia NDN hałasu na stanowiskach pracy ze względu na ochronę słuchu na stanowiskach pracy, dopuszczalne wartości hałasu w zakresie słyszalnym na stanowiskach pracy ze względu na możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań, dopuszczalne wartości hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy ze względu na uciążliwość oraz ze względu na prace koncepcyjne wymagające szczególnej koncentracji uwagi, maksymalne wartości czasu pogłosu w pomieszczeniach pracy, minimalne wartości chłonności akustycznej pomieszczeń pracy, minimalną zrozumiałość mowy w pomieszczeniach pracy, maksymalne wartości odległości rozproszenia i odległości prywatności w pomieszczeniach pracy, minimalną wartość spadku poziomu dźwięku A mowy na podwojenie odległości oraz maksymalną wartość poziomu dźwięku A mowy w odległości 4 m od mówiącego w pomieszczeniach pracy, Maksymalne wartości poziomu dźwięku A tła akustycznego w pomieszczeniach pracy, minimalne wartości izolacyjności akustycznej przegród w pomieszczeniach pracy oraz bibliografię. Projekt: II.B.04 II.P.13 Badania propagacji dźwięku i metod kształtowania warunków akustycznych w pomieszczeniach do pracy wymagającej koncentracji uwagi. Jednostka opracowująca: CIOP-PIB, Rok wydania 2015

Wytyczne techniczne modyfikacji akustycznej pomieszczeń, w których na stanowiskach pracy konieczne jest zapewnienie warunków akustycznych do pracy wymagającej koncentracji uwagi oraz wytyczne organizacyjne ograniczenia hałasu oddziaływującego na pracowników. (materiał informacyjny)
Autorzy: dr inż. Witold Mikulski, mgr inż. Izabela Warmiak (wimik@ciop.pl)

2015 r.

Streszczenie: Materiał zawiera wytyczne techniczne modyfikacji akustycznej pomieszczeń, w których na stanowiskach pracy konieczne jest zapewnienie warunków akustycznych do pracy wymagającej koncentracji uwagi oraz wytyczne organizacyjne ograniczenia hałasu oddziaływującego na pracowników. Składają się one z wytycznych technicznych i organizacyjnych modyfikacji akustycznej pomieszczeń i ich wyposażenia, wytycznych ograniczenia uciążliwości hałasu przez zastosowanie sygnałów maskujących w pomieszczeniach open space, wytycznych organizacyjnych dotyczących prowadzenia rozmów telefonicznych wpływających na zmniejszenie hałasu lub uciążliwości hałasu, metod obliczania chłonności akustycznej pomieszczenia, wytycznych uwzględnienia w metodach projektowania pomieszczeń ich właściwości akustycznych za pomocą programów do symulacji akustycznej wnętrz oraz bibliografii. Projekt: II.B.04 II.P.13 Badania propagacji dźwięku i metod kształtowania warunków akustycznych w pomieszczeniach do pracy wymagającej koncentracji uwagi. Jednostka opracowująca: CIOP-PIB, Rok wydania 2015.

 

Projekt nr: II.P.13   Badania propagacji dźwięku i metod kształtowania warunków akustycznych w pomieszczeniach do pracy wymagającej koncentracji uwagi