Zadania finansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Wykaz Projektów
Streszczenie

Wpływ wybranych czynników zawodowych i pozazawodowych na występowanie dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego wśród pracowników biurowych pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientem

Kierownik projektu: dr n. med. Elżbieta Łastowiecka-Moras

Streszczenie projektu:

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa
Narodowy Program Zdrowia
na lata 2021-2025

 

Wpływ wybranych czynników zawodowych i pozazawodowych na
występowanie dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego wśród pracowników biurowych
pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientem

 

Dofinasowanie: 

411 418,25 zł   

Całkowita wartość:  

411 418,25 zł   

Termin realizacji: 

01.09.2021 - 31.12.2023

 

Opis projektu:

 

Projekt realizowany jest przez CIOP-PIB w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, w rozumieniu art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, określonego w NPZ pod nazwą: Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących, odpowiadającego Celowi Operacyjnemu 4. Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Rodziny
i Polityki Społecznej z dnia 22.12.2021 r.
Celem projektu jest określenie częstości występowania dolegliwości mięśniowo—szkieletowych wśród pracowników biurowych mających kontakt z klientem, określenie wpływu czynników (zawodowych i pozazawodowych) na występowanie tych dolegliwości oraz opracowanie odpowiednich działań profilaktycznych.
Określenie wpływu pracy z klientem na występowanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowe pozwoli na wyodrębnienie obszarów wymagających wsparcia. Umożliwi to również sformułowanie zaleceń mających na celu ograniczenie występowania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w badanej grupie pracowników a tym samym poprawę ich jakości życia.Okres realizacji: 01.09.2021 – 31.12.2023