Zadania finansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Wykaz Projektów
Streszczenie

Kompleksowa ocena psychospołecznych warunków pracy, stylu życia i zdrowia psychofizycznego w wybranych grupach zawodowych wykonujących pracę zmianową i opracowanie trzech poradników z zaleceniami wspierającymi prowadzenie działań profilaktycznych

Streszczenie projektu:

 

Praca naukowo-badawcza finansowana ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przeznaczonych na prewencję wypadkową:

 

„Kompleksowa ocena psychospołecznych warunków pracy, stylu życia i zdrowia psychofizycznego w wybranych grupach zawodowych wykonujących pracę zmianową i opracowanie trzech poradników z zaleceniami wspierającymi prowadzenie działań profilaktycznych”

 

Dofinasowanie: 

360 000 zł

Całkowita wartość:  

360 000 zł

Termin realizacji: 

21.02.2020 - 31.10.2021

 

Opis pracy naukowo-badawczej:

 

Celem pracy naukowo-badawczej realizowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy na podstawie umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych nr 5/2020/IP – 1/W/2020 z dnia 21.02.2020 r. jest kompleksowa ocena psychospołecznych warunków pracy oraz stylu życia pracowników wykonujących pracę zmianową, także w porze nocnej oraz zbadanie ich związku ze zdrowiem psychofizycznym, z uwzględnieniem rodzaju pracy (praca dzienna i praca zmianowa), chronotypu, wieku i płci pracowników. Ocena obejmująca łącznie 1500 pracowników zostanie przeprowadzona w trzech grupach zawodowych: kierowcy autobusów, pracownicy produkcyjni i pielęgniarki oraz w trzech obszarach: psychospołeczne warunki pracy, styl życia oraz zdrowie psychofizyczne. Na podstawie uzyskanych wyników badań opracowane zostaną materiały informacyjne w formie trzech poradników do udostępnienia w wersji elektronicznej na stronach internetowych, zawierające charakterystykę pracy zmianowej oraz zalecenia dotyczące działań profilaktycznych.Okres realizacji: 21.02.2020 – 31.10.2021