Zagrożenia chemiczne, pyłowe i biologiczne, poważne awarie przemysłowe 

 

Materiały informacyjne przygotowane na podstawie wyników uzyskanych w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, 2017 - 2019, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Zasady bezpiecznego użytkowania klimatyzacji w samochodach. Materiały informacyjne
Autorzy: dr Małgorzata Gołofit-Szymczak, prof. dr hab. n. med. Rafał L. Górny, dr inż. Agata Stobnicka-Kupiec, dr Marcin Cyprowski, dr Anna Ławniczek-Wałczyk

 

Zadanie 2.G.09:  Badanie skuteczności metod czyszczenia i dezynfekcji instalacji klimatyzacyjnych w samochodowych środkach transportu

Badanie parametrów materiałów włókninowych podczas filtracji nanoaerozoli. Materiały informacyjne
Autor: dr inż. Szymon Jakubiak

 

Zadanie 3.G.03: Opracowanie stanowiska i metodyki badania parametrów materiałów włókninowych podczas filtracji nanoaerozoliFiltracja spalin z jednostek wysokoprężnych z wykorzystaniem filtrów włókninowych. Materiały informacyjne
Autorzy: mgr inż. Piotr Sobiech, dr inż. Tomasz Jankowski

 

Zadanie 3.G.04: Opracowanie metody modyfikacji parametrów fizykochemicznych spalin z jedno-stek wysokoprężnych w celu wykorzystania włóknin filtracyjnych do usuwania cząstek stałych z tych spalin

NECID – baza zawierająca dane o narażeniu na nanoobiekty oraz informacje kontekstowe. Materiały informacyjne
Autor: dr Przemysław Oberbek

 

Zadanie 4.G.04: Opracowanie bazy danych do oceny narażenia na nanoobiekty oraz ich aglomeraty i agregaty (NOAA) występujące w środowisku pracy

Materiały informacyjne na temat oddziaływania badanych substancji konserwujących dodawanych do kosmetyków i/lub leków na starzejące się komórki organizmu. Materiały informacyjne
Autorzy: dr  Katarzyna  Miranowicz-Dzierżawska, dr Lidia Zapór, dr Jolanta Skowroń, Lilianna  Marciniak

 

Projekt I.N.13: Ocena in vitro programowej śmierci komórkowej (apoptozy) w starzejących się komórkach pod wpływem wybranych substancji chemicznych o działaniu konserwującym stosowanych w przemyśle

Materiały informacyjne do udostępnienia w serwisie internetowym CIOP-PIB nt. przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Materiały informacyjne
Autorzy: dr Agnieszka Gajek, dr inż. Maciej Celiński, dr inż. Monika Borucka, mgr Kamila Mizera

 

Projekt II.N.07: Badanie parametrów pożarowych i wybuchowych poeksploatacyjnych sorbentów substancji  ropopochodnych  oraz  identyfikacja  substancji  niebezpiecznych  powstających w wyniku ich spalania

Emisja substancji powstających podczas pożaru substancji słodzących z grupy polialkoholi cukrowych – materiały informacyjne
Autorzy: dr inż. Maciej Celiński, dr inż. Monika Borucka, dr Agnieszka Gajek, dr Kamila Sałasińska

 

Palność substancji słodzących z grupy polialkoholi cukrowych – materiały informacyjne
Autorzy: dr inż. Maciej Celiński, dr inż. Monika Borucka, dr Agnieszka Gajek, dr Kamila Sałasińska

 

Wybuchowość substancji słodzących z grupy polialkoholi cukrowych – materiały informacyjne
Autorzy: dr inż. Maciej Celiński, dr inż. Monika Borucka, dr Agnieszka Gajek, dr Kamila Sałasińska

 

Projekt II.N.8:  Badanie parametrów pożarowych i wybuchowych substancji słodzących z grupy polialkoholi cukrowych oraz identyfikacja toksycznych produktów ich spalaniaEmisja substancji powstających podczas spalania środków ochrony roślin z grupy insektycydów, herbicydów i fungicydów. Materiały informacyjne
Autorzy: dr inż. Monika Borucka, mgr inż. Kamila Mizera

 

Projekt II.N.09: Identyfikacja niebezpiecznych substancji powstających w trakcie spalania wybranych środków ochrony roślin z grupy insektycydów, herbicydów i fungicydów oraz drewna poddawanego ich działaniu

Zagrożenia stwarzane przez cząstki nanostrukturalne występujące w środowisku pracy. Materiały informacyjne
Autor: dr inż. Dorota Kondej

 

Projekt II.N.10: Ocena wpływu cząstek nanostrukturalnych na reologię powierzchni modelowych błon biologicznychNanomateriały w środkach smarowych. Zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego. Materiały informacyjne

Autorzy: dr Lidia Zapór, dr Jolanta Skowroń, dr  Katarzyna  Miranowicz-Dzierżawska, dr hab. med. Maciej Stępnik, prof. IMP,  mgr Zuzanna Sobańska

 

Projekt II.N.11.A: Ocena odpowiedzi prozapalnej w ludzkich komórkach układu oddechowego pod wpływem wybranych nanomateriałów stosowanych w suchych środkach smarnych
Projekt II.N.11.B: Ocena efektów siarczku molibdenu(IV) (MoS2) stosowanego w suchych środkach smarnych na układ oddechowy u szczura po podaniu dotchawiczym w postaci nano-i mikrometrycznej

Zalecenia do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego dla pracujących w narażeniu na biopaliwa II generacji. Materiały informacyjne
Autorzy: dr  Jolanta Skowroń, dr Lidia Zapór, dr  Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska

 

Projekt II.N.12: Ocena metodami in vitro odległych skutków działania wybranych biopaliw II generacji otrzymanych w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych

Charakterystyki zagrożeń pyłową atmosferą wybuchową mieszanek paszowych wytwarzanych na bazie surowców roślinnych
Autorzy: dr inż. Maciej Celiński, Michał Gloc

 

Materiały informacyjne dotyczące parametrów charakteryzujących wybuchowość pyłów mieszanek paszowych i ich komponentów (dolna granica wybuchowości, maksymalne ciśnienie wybuchu, maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu, współczynnik KST, graniczne stężenie tlenu, minimalna energia zapłonu)
Autorzy: dr inż. Maciej Celiński, Michał Gloc

 

Projekt II.N.17: Badanie zagrożenia pyłową atmosferą wybuchową oraz wyładowaniami elektrostatycznymi w procesach produkcji mieszanek paszowych wytwarzanych na bazie surowców roślinnych

Stosowanie rozdziału powietrza w otoczeniu źródła emisji związanego z mobilnymi pracami spawalniczymi. Materiały informacyjne CIOP-PIB
Autor: dr inż. Tomasz Jankowski

 

Projekt III.N.06: Wpływ nawiewu wspomagającego na wzrost skuteczności działania wentylacji wyporowej na mobilnym stanowisku spawalniczym

Bezpieczna produkcja tworzyw sztucznych zawierających układy antypirenów spęczniających typu intumescentna przykładzie procesu odlewania przeprowadzonego dla nienasyconej żywicy poliestrowej. Materiały informacyjne
Autorzy: mgr inż. Kamila Mizera, dr Kamila Sałasińska, dr inż. Maciej Celiński

 

Projekt III.N.07: Nowe układy antypirenów typu intumescent (spęczniających) oraz tworzywa sztuczne zawierające te układy

Ograniczanie emisji szkodliwych substancji chemicznych i cząstek stałych podczas pracy silników wysokoprężnych. Materiały informacyjne
Autorzy: Elżbieta Dobrzyńska, Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata Pośniak, Agnieszka Woźnica

 

Projekt III.N.20: Badanie wpływu nanomodyfikatorów paliw na emisję cząstek stałych i szkodliwych substancji chemicznych z silników wysokoprężnych.