PROFILAKTYKA MEDYCZNA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 

Należy pamiętać, że właściwy dobór środków ochrony indywidualnej (ŚOI) musi wynikać z przeprowadzenia identyfikacji wszystkich zagrożeń występujących podczas pracy pracowników, którzy wykonują czynności uciążliwe i niebezpieczne na danym stanowisku pracy. W przypadku konieczności stosowania kilku ŚOI, powinny one być tak dobrane, aby mogły współdziałać ze sobą bez zmniejszania wymaganej skuteczności ochrony. Szczegółowe informacje o zasadach doboru i rodzajach dostępnych ŚOI (ochrony układu oddechowego, oczu i twarzy, ochrony rąk i stóp) znajdują się w opracowaniach CIOP-PIB z 14 kwietnia 2020 [12].

 

Instrukcje (14 kwietnia 2020)


Zasady prawidłowego dopasowania półmasek filtrujących
Zasady prawidłowego dopasowania rękawic ochronnych
Zasady zakładania i zdejmowania kombinezonu ochronnego

 

    Profilaktyczne badania medycyny pracy

 

Należy umożliwić lub zaoferować pracownikom wykonywanie profilaktycznych badań medycyny pracy. Zgodnie ze znowelizowaną 31 marca br. ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVlD-19 (...), w razie braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie to może zostać przeprowadzone przez innego lekarza [13]. Lekarz ten może również wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie, przy czym będzie ono ważne 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

 

     Szczepienia ochronne

 

Mimo że nie istnieje jeszcze szczepionka chroniąca przez wirusem SARS-CoV-2, to należy pamiętać, że wciąż na wielu stanowiskach pracy występują inne zagrożenia zdrowotne, którym pracodawca może przeciwdziałać. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia szczepień ochronnych pracownikom szczególnie zagrożonym wystąpieniem niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń pojawiających się w miejscu pracy. Szczepienia są jednym z najbardziej efektywnych sposobów przeciwdziałania chorobom, a ich stosowanie w przeciwdziałaniu chorobom zakaźnym nie może być zastąpione innymi środkami ochrony.

Wykaz rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych na stanowisku pracy został określony w art. 20 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1239) i w rozporządzeniu w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz.U. 2012, poz. 40). Pracodawca ma obowiązek informowania pracownika przed podjęciem pracy o rodzaju zalecanego szczepienia ochronnego. Koszty przeprowadzania przedmiotowych szczepień oraz zakupu szczepionek ponosi pracodawca (art. 20 ust. 2-3 ustawy) [14]. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną oraz komunikaty Ministerstwa Zdrowia, należy umożliwić pracownikom wykonywanie tego rodzaju szczepień.

 

 

________________________________

 

[12]  CIOP-PIB. Instrukcje: Zasady prawidłowego dopasowania półmasek filtrujących. Zasady prawidłowego dopasowania rękawic ochronnych. Zasady zakładania i zdejmowania kombinezonu ochronnego [dostęp: 2020-05-19] https://www.ciop.pl

[13]  Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2020 poz. 568.

[14]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz.U. 2012, poz. 40) oraz Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1239).