SZCZEGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA SZKOLEŃ BHP

 

Zgodnie z art. 2374 § 2 Kp. jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bhp na stanowiskach pracy. Na tej podstawie pracodawca powinien przekazać pracownikom niezbędną wiedzę w zakresie ochrony przed zagrożeniami. Obowiązek ten istnieje bez względu na to, czy pracownicy zatrudnieni są na terenie przedsiębiorstwa, czy zostali oddelegowani do pracy zdalnej w miejscu zamieszkania.

W obecnej sytuacji należy jednak zmienić sposób prowadzenia szkoleń. MZ zachęca pracodawców do instruowania swoich pracowników poprzez: organizowanie szkoleń za pomocą internetowych komunikatorów, stworzenie platformy e-learningu dla pracowników, przesyłanie instrukcji za pośrednictwem Internetu, wywieszanie plakatów informacyjnych w ogólnodostępnych miejscach w firmach. Materiały szkoleniowe powinny być wzbogacone o informacje na temat utrzymania prawidłowej higieny na stanowiskach pracy oraz o skutecznym myciu i dezynfekcji rąk. Jeżeli jednak szkolenie musi odbyć się w tradycyjnej formie na terenie firmy, to należy ograniczyć liczbę osób szkolonych jednorazowo do minimum i stosować maseczki oraz rękawiczki ochronne. Szkolenie powinno odbywać się w dużych pomieszczeniach, przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych odległości pomiędzy osobami. Dodatkowo, na stronie internetowej EU-OSHA i Ministerstwa Rozwoju można znaleźć szczegółowe zalecenia dotyczące konkretnych sektorów gospodarki, dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.