PRACA ZDALNA W CZASIE KORONAWIRUSA.

ERGONOMIA, ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO PRACY
Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez CIOP-PIB

 

RAPORT z BADAŃ

 

Marzec 2020 r. przyniósł w Polsce bezprecedensowe w swojej skali i intensywności zmiany we wszystkich sferach życia, związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. W połowie miesiąca ogłoszono stan epidemiczny, następnie stan epidemii. W rezultacie wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się, zamknięto granice, odwołano zajęcia w szkołach i na uczelniach, czasowo ograniczono funkcjonowanie określonych instytucji i zakładów pracy (m.in. zakładów kosmetycznych, fryzjerskich, punktów gastronomicznych), odwołano wszelkie masowe wydarzenia, ograniczono liczbę osób przebywających w miejscach kultu, środkach transportu publicznego, wprowadzono zakaz zgromadzeń.

Oprócz ww. ograniczeń wprowadzono zalecenie – na mocy specustawy z dnia 2 marca 2020 r. w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawcy mogli polecić pracownikom wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli pracy zdalnej. W rezultacie na niespotykaną w Polsce skalę, praca przeniosła się do domów pracowników – zarówno wielotysięcznych korporacji, jak i małych przedsiębiorstw; zdalnie prowadzą lekcje nauczyciele szkół podstawowych, jak i wykładowcy akademiccy; z domu pracują i pracownicy administracji centralnej, i agencji kreatywnych.

Dla niektórych pracowników i pracodawców przejście w tryb pracy zdalnej wymagało jedynie rozszerzenia skali stosowanych dotychczas rozwiązań (zamiast 1 dnia w tygodniu dla połowy zatrudnionych, praca zdalna dla wszystkich, przez cały tydzień). Dla innych to zupełnie nowe rozwiązanie, z którym muszą się bardzo szybko „zaprzyjaźnić” – także w sposób praktyczny: zapewnić narzędzia pracy, stworzyć domowe stanowisko pracy, określić czas pracy, zadbać o motywację i produktywność.

Jak w tych nowych warunkach zadbać o bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz o zdrowie w pracy?

Jak pracujący zdalnie radzą sobie ze stworzeniem miejsca pracy i zadbanie o zdrowie i bezpieczeństwo? Jak zmieniło się wykonywanie pracy po przejściu na pracę zdalną – środowisko i miejsce pracy? Jak oceniają swoją wiedzę i umiejętności potrzebne do zorganizowania bezpiecznego stanowiska pracy i wspierających zachowanie zdrowia? Czy pracodawcy (przez działania z zakresu bhp) dostarczyli pracownikom taką wiedzę i umiejętności? A może pracownicy szukają jej na własną rękę?

Jak służba bhp może wspierać pracowników w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy zdalnej?

 

PRACA ZDALNA to praca świadczona poza siedzibą pracodawcy lub zlecającego pracę; może być też rozumiana jako praca świadczona poza zwyczajowym miejscem jej wykonywania. Praca zdalna może być wykonywana z zastosowaniem nowoczesnych technologii (komputer, Internet). 

Wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej to jedno z działań podejmowanych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w Polsce.

***

Badanie zostało zrealizowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w ramach V etapu programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", finansowanego w zakresie służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach projektów:

- "Opracowanie diagnozy i prognozowanie trendów rozwoju rynku środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w Polsce"

- "Informacyjne kampanie społeczne na rzecz podnoszenia jakości życia w pracy"

 

Kontakt:

Magdalena Dobrzyńska, madob@ciop.pl, tel. (22) 623-37-34