Wypracowanie i upowszechnienie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w środowisku pracy
 
Mapa drogowa

"Model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy - Mapa drogowa"
(publikacja w formie drukowanej i w postaci pliku PDF)

Publikacja "Model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy - Mapa drogowa" zawiera:

  • zbiór rozwiązań i instrumentów z zakresu aktywizacji zawodowej ON dostępnych obecnie w Polsce,
  • opis potrzeb i barier w zakresie aktywizacji zawodowej ON,
  • dobre praktyki ilustrujące przykłady technicznych i organizacyjnych rozwiązań dostosowujących środowisko pracy do potrzeb ON,
  • opisy narzędzi opracowanych w projekcie,
  • informacje dla pracodawcy na temat źródeł finansowania działań dostosowujących środowisko pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przedstawione w „Mapie drogowej” zasady postępowania i działania niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego środowiska pracy dla ON uwzględniają rodzaj niepełnosprawności (n. ruchowa, wzrokowa, słuchowa i intelektualna), specyfikę rynku pracy (chroniony, otwarty, w tym administracja publiczna), a także wielkość przedsiębiorstwa (małe, średnie i duże).