Wypracowanie i upowszechnienie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w środowisku pracy
 
Model wsparcia (projekt)

 

Informacje ogólne o projekcie

 

Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie we współpracy z partnerami społecznymi na terenie całego kraju modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postępowania w zakresie stworzenia optymalnego dla osób niepełnosprawnych środowiska pracy. Projekt spójny jest z celem szczegółowym nr 2 PO WER: Podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Zasadniczymi komponentami modelu wsparcia są:

Model będzie upowszechniony poprzez organizację 16 konferencji regionalnych, indywidualne i grupowe spotkania informacyjno-doradcze z pracodawcami, upowszechnienie materiałów informacyjnych przy wykorzystaniu internetu i mediów społecznościowych oraz w pismach specjalistycznych/branżowych.

 

Informacje formalne o projekcie

 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Numer i nazwa Działania: 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Numer naboru: POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17

Tytuł projektu: Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy

Okres realizacji projektu: od: 2018-02-01 do: 2020-01-31

Obszar realizacji projektu: Cała Polska

 

Projekt realizowany w Partnerstwie przez:

  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (Lider)
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
  • Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych