W wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej
jednostek naukowych Minister właściwy do spraw nauki przyznał
Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy - Państwowemu Instytutowi Badawczemu

kategorię A