Działalność naukowa
Nagrody i wyróżnienia
Współpraca międzynarodowa
Projekty unijne

Link do strony dotyczącej 70-lecia CIOP-PIB
 

Laboratoria TECH-SAFE-BIO

 

Wirtualna wycieczka

 
Struktura organizacyjna Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Praca w CIOP-PIB
 
Budynek CIOP-PIB

W wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej
jednostek naukowych Minister właściwy do spraw nauki przyznał
Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy - Państwowemu Instytutowowi Badawczego

kategorię A

Informacje podstawowe

Instytut jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka.

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa
w tej dziedzinie.

Do zakresu działania Instytutu należy:

  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz realizacja innych zadań ustalonych dla Instytutu przez Radę Ministrów w programach wieloletnich,
  • prowadzenie innych niż określone w pkt. 1 badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także wdrażanie ich wyników do praktyki w celu eliminacji lub ograniczenia przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
  • upowszechnianie wyników ww. prac, przez wydawnictwa, publikacje, konkursy, wystawy, konferencje naukowe, sympozja i seminaria,
  • podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych,
  • tworzenie programów i pomocy edukacyjnych dla systemu edukacji narodowej oraz prowadzenie szkoleń i kształcenia podyplomowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
  • opracowywanie i opiniowanie standardów w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także warunków przestrzegania tych standardów,
  • prowadzenie certyfikacji w zakresie uzyskanych akredytacji, a także certyfikacji innych wyrobów lub usług związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wykonywanie badań laboratoryjnych do celów certyfikacji,
  • prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, własności przemysłowej i intelektualnej oraz współpracy naukowej z wiodącymi ośrodkami w kraju i za granicą,
  • opracowywanie analiz, ocen i ekspertyz,
  • wykonywanie innych zadań zlecanych przez organ nadzorujący.

Instytut jest państwową jednostką organizacyjną wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym. Posiada osobowość prawną. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska.Instytut zatrudnia obecnie ok. 267 osób, z czego 82 - to pracownicy naukowi. W grupie tej profesorowie stanowią 22%, adiunkci - 54%, a asystenci - 24%.

 
Ogłoszenia i konkursy
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Certyfikacja