Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

Opracowanie i wdrożenie procedur do badania i oceny właściwości akustycznych ochronników słuchu w warunkach rzeczywistego narażenia na hałas.

Kierownik projektu: dr inż. Ewa Kotarbińska

Streszczenie projektu:

Opracowaną koncepcję i metodykę badań rzeczywistej skuteczności akustycznej zweryfikowano eksperymentalnie w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych. Badaniom laboratoryjnym poddano 34 nauszniki przeciwhałasowe różnych wzorów, w warunkach symulujących pod względem akustycznym warunki występujące w typowych wnętrzach przemysłowych. Badania wykonano dla 3 sygnałów testowych: hałasu wysokoczęstotliwościowego, średnioczęstotliwościowego i niskoczęstotliwościowego.Korzystając ze zdobytych doświadczeń badawczych opracowano procedurę badań właściwości akustycznych nauszników przeciwhałasowych w warunkach rzeczywistego narażenia na hałas. Opracowano zależność matematyczną opisujacą złożoną niepewność wyznaczania rzyczywistej skuteczności akustycznej nauszników oraz metodykę wyznaczania niepewnościpomiaru wynikającej z rozrzutu wyników pomiarów wykonywanych w warunkach powtarzalności. Metodykę tę zastosowano w odniesieniu do 10 wzorów nauszników (po 4 próbki).

Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004