Pracownia Zagrożeń Mechanicznych - Projekty
Streszczenie

Opracowanie zasad zapewnienia bezpieczeństwa w układach sterowania realizowanych z wykorzystaniem techniki pneumatycznej

Kierownik projektu: mgr inż. Mariusz Dąbrowski

Streszczenie projektu:

Głównym celem zadania było opracowanie odpowiednich narzędzi, w tym wytycznych, list kontrolnych i projektu procedury walidacji pneumatycznych układów sterowania w maszynach, które będą wspomagały działania jednostek notyfikowanych w zakresie oceny maszyn oraz organów państwowych upoważnionych do prowadzenia nadzoru rynku, a także działania producentów i użytkowników maszyn w zakresie właściwego projektowania, budowania i konserwacji tych układów W ramach realizacji zadania dokonano: - przeglądu literatury, przepisów i norm dotyczacych tematyki zadania, - identyfikacji stref niebezpiecznych oraz zagrożeń powodowanych przez układy pneumatyczne w stacjonarnych maszynach przemysłowych, - określenia wymagań bezpieczeństwa dotyczących budowy wymienionych układów z uwzględnieniem odporności na defekty, - określenia zasad prowadzenia i dokumentowania walidacji pneumatycznych układów sterowania na potrzeby procesu oceny zgodności. Ponadto opracowano: - zalecenia budowy oraz konserwacji pneumatycznych układów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa, - listy kontrolne służące do sprawdzania zgodności układów pneumatycznych maszyn przemysłowych z wymaganiami bezpieczeństwa, - projekt procedury sprawdzania walidacji pneumatycznych układów sterowania. Koncowym wynikiem zadania są wytyczne stosowania i konserwacji układów pneumatycznych wraz z listami kontrolnymi, a także projekt procedury sprawdzania walidacji pneumatycznych układów sterowania do przeprowadzania oceny zgodności.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Mechanicznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010