Pracownia Zagrożeń Mechanicznych - Projekty
Streszczenie

"Badanie zagrożenia spowodowanego rozpadem lub oderwaniem się fragmentów wirującego narzędzia do obróbki drewna"

Kierownik projektu: mgr inż. Andrzej Dąbrowski

Streszczenie projektu:

W ramach niniejszego zadania badawczego zidentyfikowano przyczyny powstawania zjawiska oderwania się (odbicia) narzędzia pilarki łańcuchowej (piły łańcuchowej) od obrabianego drzewa / drewna, obejmujące:
- konstrukcję poszczególnych zespołów i urządzeń ochronnych,
- postępowanie operatorów tych maszyn
Przeprowadzono analizę wymagań normatywnych w celu ustalenia zakresu badań pilarek na przewidzianym do budowy stanowisku
Następnie opracowano założenia do budowy stanowiska umożliwiającego:
- sprawdzenie podstawowych parametrów przenośnych pilarek łańcuchowych charakteryzujących odbicie pilarki (kąt odchylenia prowadnicy piły łańcuchowej w momencie jej oderwania się od obrabianego drzewa / drewna oraz maksymalny kąt odchylenia prowadnicy piły łańcuchowej, przy którym nastąpi zatrzymanie ruchu piły łańcuchowej),
- symulację dla celów badawczych zachowań i sposobów postępowania użytkownika mających wpływ na powstawanie zagrożeń powodowanych odbiciem (oderwaniem się) piły łańcuchowej
Przedstawiono propozycje rozwiązań konstrukcyjnych całego stanowiska i poszczególnych jego modułów oraz wstępną wersję programu do obliczeń podstawowych parametrów związanych ze zjawiskiem odbicia (oderwania się) piły łańcuchowej pilarki. Następnie stanowisko zaprojektowano i zbudowano
Parametry związane ze zjawiskiem odbicia obliczane są przez program, na podstawie wykonywanych na zbudowanym stanowisku, pomiarów i badań: energii ruchu obrotowego i poziomego pilarki, współrzędnych i momentu bezwładności w odniesieniu do środka ciężkości maszyny oraz czasu i siły uruchamiania jej hamulca ręcznego
Symulacja sposobów postępowania użytkownika podczas pracy przenośną pilarką łańcuchową realizowana jest poprzez zmiany parametrów pracy tą maszyną tj.: prędkości obrotowej silnika, siły docisku na uchwyty pilarki, napięcia piły łańcuchowej, położenia piły łańcuchowej w stosunku do przecinanego drewna
Opracowano także projekty procedur do badania ww. parametrów charakteryzujących odbicie pilarki. Procedury te zostały zweryfikowane poprzez przeprowadzenie badań na ww. stanowisku


Jednostka: Pracownia Zagrożeń Mechanicznych

Okres realizacji: 01.01.2000 – 15.12.2001