Pracownia Ochron Oczu i Twarzy - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Badania nad zastosowaniem układów tekstronicznych w odzieży ochronnej do monitorowania parametrów fizjologicznych

Kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Owczarek, Krzysztof Łężak

Streszczenie projektu:

WKP_1/1.44/1/2005/4/4/238/2006/U
Badania nad zastosowaniem układów tekstronicznych w odzieży ochronnej do monitorowania parametrów fizjologicznych zostały ukierunkowane na systemy elektroniczne montowane w odzieży strażackiej. Koncepcja systemów monitoringu oparta jest na zbieraniu i gromadzeniu informacji z indykatorów lub czujników tekstronicznych oraz informowaniu użytkownika o wybranych parametrach fizjologicznych, (jeśli występuje realne zagrożenie zdrowia lub życia) oraz potencjalnym zagrożeniu wynikającym z warunków zewnętrznych W odzieży strażackiej umieszczane są mikroukłady elektroniczne umożliwiające monitorowanie:
- temperatury skóry,
- temperatury pod odzieżą (temperatura wewnętrzna),
- temperatury zewnętrznej,
- częstości akcji serca,
- mobilności (ruch / bezruch) strażaka

Schemat takiego systemu przedstawiono na rysunku 1


Rysunek 1 Schemat systemu komunikacji bezpośredniej pomiędzy odzieżą strażacką a centralą nadzoru na szczeblu interwencyjnym

Jednostka: Pracownia Ochron Oczu i Twarzy

Okres realizacji: 01.03.2006 – 28.02.2008