Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego przed Upadkiem z Wysokości - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metod badań i kryteriów oceny własności antykorozyjnych składników sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przeznaczonego do stosowania w środowisku szczególnie agresywnym chemicznie

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Baszczyński

Streszczenie projektu:

W ramach zadania scharakteryzowano indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości pod kątem jego wrażliwości na działanie środowisk korozyjnych i sklasyfikowano jego główne materiały, które są podatne na działanie takich środowisk. Przeprowadzono wstępne kondycjonowania elementów i składników sprzętu metodą NSS, dzięki czemu opisano uszkodzenia, jakie mogą wystąpić na skutek działania środowiska korozyjnego. Wybrano dwie metody kondycjonowania, które zastosowano do badania wpływu środowisk agresywnych chemicznie na: zatrzaśniki, urządzenia samohamowne i samozaciskowe chroniące przed upadkiem z wysokości. Wyniki przeprowadzonych badań wykorzystano do opracowania kryteriów oceny:- występowania korozji podłoża elementów metalowych sprzętu,- poprawności działania zatrzaśników oraz urządzeń samozaciskowych i samohamownych. Na potrzeby badań poprawności działania sprzętu kondycjonowanego w warunkach środowisk agresywnych chemicznie zaprojektowano i skonstruowano stanowisko pozwalające na precyzyjny pomiar drogi powstrzymywania spadania.

 

Informacje uzupełniające

Analizując konstrukcję indywidualnych systemów chroniących przed upadkiem z wysokości można stwierdzić, że większość ich składników zawiera części metalowe. Z tego powodu korozja jest poważnym czynnikiem wywołującym utratę parametrów ochronnych tego sprzętu. Przeprowadzona ocena stanu technicznego sprzętu wycofanego z użytkowania wskazywała, że w specyficznych warunkach agresywnych środowisk sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości bardzo szybko tracił swe parametry ochronne pomimo spełnienia wymagań sprecyzowanych w normach EN, stanowiących podstawę oceny zgodności z dyrektywą 89/686/EWG. Przykładem zaobserwowanych warunków, w których bardzo szybko postępowały procesy korozyjne jest dla urządzeń samohamownych środowisko morskie, a dla urządzeń samozaciskowych ze sztywnymi prowadnicami środowisko z dużą ilością zanieczyszczeń przemysłowych
Z tego względu podjęto zadanie, którego głównym celem było opracowanie metody badań oraz wymagań w zakresie odporności na korozję sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przeznaczonego do stosowania w agresywnych korozyjnie środowiskach i mikroklimatach
W ramach zadania scharakteryzowano indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości pod kątem jego wrażliwości na działanie środowisk korozyjnych i sklasyfikowano jego główne materiały, które są podatne na działanie takich środowisk. Przeprowadzono wstępne kondycjonowania elementów i składników sprzętu metodą NSS (o przedłużonym czasie trwania) dzięki czemu opisano uszkodzenia jakie mogą wystąpić na skutek działania środowiska korozyjnego. Na podstawie doniesień literaturowych ustalono jakie czynniki fizyczne i chemiczne powodują intensyfikację procesów korozyjnych, czyniąc środowisko w którym występują bardziej agresywnym. Do-konano przeglądu najważniejszych aktualnie stosowanych metod kondycjonowania próbek i gotowych wyrobów metalowych w środowiskach agresywnych wykorzystywanych w badaniach odporności na korozję. Stosując informacje o czynnikach fizycznych i chemicznych intensyfikujących korozję oraz specjalnie sformułowane kryteria przydatności metod kondycjonowania dla elementów i składników sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości określono pięć metod. Wybrane metody poddano badaniom sprawdzającym, które polegały na przeprowadzeniu kondycjonowań oraz porównaniu powstałych efektów korozyjnych zarówno na odpowiednich próbkach blach jak i gotowych składnikach sprzętu ochronnego W efekcie wybrano dwie metody:
- ASS (pH 2,6-2,8) przydatną dla symulacji silnie zanieczyszczonych środowisk przemysłowych oraz miejskich,
- Mgły wody morskiej przydatną dla symulacji środowiska morskiego i nadmorskiego
Wykorzystując te metody kondycjonowania przeprowadzono badania wpływu środowisk agresywnych chemicznie na: zatrzaśniki, urządzenia samohamowne i samozaciskowe chroniące przed upadkiem z wysokości, których przykładowe wyniki przedstawiono na rys.1
Kondycjonowane w środowisku korozyjnym składniki systemów ochronnych poddano badaniom w zakresie występowania korozji podłoża oraz poprawności działania Wyniki przeprowadzonych badań wykorzystano do opracowania kryteriów oceny:
? występowania korozji podłoża elementów metalowych sprzętu,
? poprawności działania zatrzaśników oraz urządzeń samozaciskowych i samohamownych
Dla potrzeb badań poprawności działania sprzętu (urządzeń samozaciskowych i samohamownych chroniących przed upadkiem z wysokości) kondycjonowanego w warunkach środowisk agresywnych chemicznie zaprojektowano i skonstruowano stanowisko pozwalające na precyzyjny pomiar drogi powstrzymywania spadania. W stanowisku tym do określania przemieszczenia obciążnika badawczego wykorzystano dalmierz laserowy
Opracowane metody badań oraz stanowiska badawcze poddano badaniom sprawdzającym, a w tym przeprowadzono walidację metody badań blokowania urządzeń samohamownych i samozaciskowych kondycjonowanych w środowisku korozyjnym. Uzyskane pozytywne wyniki potwierdziły możliwości prowadzenia badań odporności na korozję sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przeznaczonego do stosowania w szczególnie agresywnym chemicznie środowisku


Rys.1. Urządzenia samozaciskowe poddane kondycjonowaniu metodą ASS(pH 2,6 - 2,8) przez: a - 24 godz., b - 48 godz. c - 72 - godz., d - 96 godz.Jednostka: Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego przed Upadkiem z Wysokości

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007