Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego przed Upadkiem z Wysokości - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie i wdrożenie procedur badań linek bezpieczeństwa stosowanych w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości.

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Baszczyński

Streszczenie projektu:

Zasadniczym celem zadania było stworzenie możliwości obiektywnej oceny parametrów ochronnych linek bezpieczeństwa i linek opasujących stosowanych jako składniki łączące i nadajace ich użytkownikowi pozycję w podparciu w systemach chroniących przed upadkiem z wysokości. Dokonano analizy teoretycznej , a w tym symulacji komputerowej, a także przeprowadzono badania laboratoryjne zjawisk towarzyszących powstrzymywaniu spadania przez linki o małym wydłużeniu. Dla potrzeb tych badań zaprojektowano nową konstrukcję nośną stanowiska do badań dynamicznych sprzętu chroniacego przed upadkiem z wysokości. Konstrukcję zakotwiczono w ścianach budynku Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi. Opracowano również nowe oprogramowanie sterujące dla maszyny wytrzymałościowej typ Zwick, pozwalające na uzyskiwanie wymaganego przebiegu obciążania podczas badań odporności na obciążenie statyczne linek bezpieczeństwa i linek opasujących. Wykorzystując wyniki przeprowadzonych badań, opracowano nowe kryteria oceny oraz metody badań linek o małym wydłużeniu.

Jednostka: Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego przed Upadkiem z Wysokości

Okres realizacji: 01.01.2003 – 31.12.2004