Pracownia Sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Badanie sposobu odkładania się par dwuskładnikowej mieszaniny związków organicznych w złożu sorpcyjnym pochłaniacza węglowego

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Pietrowski

Streszczenie projektu:

Pochłaniacze wykorzystywane jako elementy oczyszczające powietrze z zanieczyszczeń w postaci par i gazów najczęściej stosowane są wobec mieszanin związków toksycznych, rzadziej dla pojedynczych substancji. Pojęcie mieszanina dotyczy także przypadku, gdy substancje te należą do jednej grupy związków chemicznych (np. grupa związków organicznych). Gwarantowany czas ochronnego działania pochłaniaczy zależy od szybkości i stopnia wysycania złoża sorpcyjnego przez adsorbowaną substancję toksyczną. W przypadku mieszanin proces ten znacznie komplikują oddziaływania pomiędzy poszczególnymi składnikami, a także różna reaktywność związków chemicznych. Celem tematu jest określenie wpływu właściwości fizyko-chemicznych wybranych substancji organicznych występujących w postaci mieszanin dwuskładnikowych na przebieg procesu ich adsorpcji w złożu węgla aktywnego. Pozwoli to na opracowanie zasad prawidłowego doboru pochłaniaczy do mieszanin par i gazów organicznych

Jednostka: Pracownia Sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych

Okres realizacji: 01.03.2000 – 31.10.2001