Pracownia Metod Chromatograficznych - Projekty
Streszczenie

Opracowanie procedur analitycznych oznaczania 15 szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy ujętych w polskim wykazie NDS

Kierownik projektu: mgr inż. Anna Jeżewska

Streszczenie projektu:

W wyniku realizacji zadania opracowano metody oznaczania 15 substancji szkodliwych w powietrzu na stanowiskach pracy: fluorooctanu sodu, naftalenu, octanu 2-metoksy-1-metyloetylu, octanu izobutylu, 1-chloro-1-nitropropanu, akrylaldehydu, 2-fenoksyetanolu, 2-izopropoksyetanolu, 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindenu , kadmu i jego związków nieorganicznych, 3-(2,3-epoksypropoksy)propenu, benzotiazolu, 2-chlorobuta-1,3-dienu, disiarczku dimetylu oraz 2-etyloheksan-1-olu. Przeprowadzono walidację opracowanych metod analitycznych zgodnie z normą PN-EN 482:2002. Opracowane metody są podstawą odpowiednich projektów polskich norm.

Jednostka: Pracownia Metod Chromatograficznych

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004