Pracownia Toksykologii
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Toksykologii - Informacja o Pracowni


 • Oceny cytotoksycznego działania substancji chemicznych na komórkach ssaków (komórki jajnika chomika chińskiego – CHO; komórki nowotworowe raka płuc człowieka A549) za pomocą następujących testów:
 • test pochłaniania czerwieni obojętnej oceniający integralność błon lizosomów komórkowych (test NRU) (Neutral Red Uptake Assay),
 • test redukcji soli tetrazolowej MTT określający aktywność metaboliczną komórek (aktywność mitochondriów) (test MTT),
 • test oznaczania dehydrogenazy mleczanowej (test LDH) oceniający integralność błon komórkowych  oraz
 • test zdolności tworzenia kolonii (Colony-Forming Ability Assay) określający zdolność komórek do proliferacji (namnażania się).
 • Określenia toksyczności substancji chemicznych na podstawie danych literaturowych.

W Pracowni są prowadzone prace badawcze dotyczące łącznego działania wybranych rozpuszczalników organicznych oraz potencjału toksycznego pyłów antropogennych zawierających metale rakotwórcze. Wszystkie prace opierają się na badaniach laboratoryjnych z wykorzystaniem wielu typów hodowli komórkowych, w tym komórek nowotworowych.
W oparciu o wyniki badań pochodzące z różnych krajowych ośrodków naukowych, oryginalne materiały bibliograficzne, komputerowe bazy informacyjne m.in. TOXLINE, MEDLINE, CHEMICAL ABSTRACTS, EINECS oraz ocenę ryzyka zdrowotnego są przygotowywane opinie na temat działania toksycznego substancji i mieszanin chemicznych oraz dokumentacje dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego substancji chemicznych, które są podstawą ustalenia wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy. Ponadto na bazie tych informacji są opracowywane  programy komputerowe – program komputerowy STER, programy szkoleniowe i materiały oraz propozycje aktów prawnych.
Pracownia uczestniczy w pracach Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Zespołu Ekspertów ds. Czynników Chemicznych Komisji, Amerykańskiej Konferencji Higienistów Przemysłowych oraz Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy (SCOEL) UE.

Kierownik Pracowni
dr Jolanta Skowroń
tel. (22) 623 46 80, fax: (22) 623 36 93
e-mail: josko@ciop.pl

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Toksykologii - Oferta

 • Ocena działania cytotoksycznego substancji i mieszanin metodami in vitro w celach poznawczo-naukowych i na zlecenia firm zewnętrznych
 • Opracowanie i aktualizacja kart charakterystyki dla substancji i mieszanin chemicznych na zlecenia producentów i dystrybutorów
 • Udzielanie informacji i wydawanie opinii na temat toksyczności substancji i mieszanin chemicznych na podstawie wyników badań własnych i internetowych baz danych
 • Szkolenia w zakresie działania toksycznego substancji i mieszanin chemicznych, zasad oceny działania toksycznego i narażenia na stanowiskach pracy, systemu ustalania wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń oraz rozporządzenia REACH.

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Toksykologii
   Kierownik telefon e-mail
   dr Lidia Zapór 22 623-37-25 lizap[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr inż. Luiza Chojnacka- Puchta 22 623-46-59 lucho[at]ciop.pl
   techn. Lilianna Marciniak 22 623-46-81 limar[at]ciop.pl
   dr Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska 22 623-46-81 kamir[at]ciop.pl
   dr inż. Dorota Sawicka 22 623-46-59 dosaw[at]ciop.pl
   dr Jolanta Skowroń 22 623-46-80 josko[at]ciop.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Działalność Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
Kierownik projektu - dr Jolanta Skowroń
Wykonawcy -
zobacz więcej
Ocena metodami in vitro odległych skutków działania wybranych biopaliw II generacji otrzymanych w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych
Kierownik projektu - dr Jolanta Skowroń
Wykonawcy -
zobacz więcej
Ocena odpowiedzi prozapalnej w ludzkich komórkach układu oddechowego pod wpływem wybranych nanomateriałów stosowanych w suchych środkach smarnych
Kierownik projektu - dr Lidia Zapór
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj