Pracownia Toksykologii
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Toksykologii - Informacja o Pracowni


Profil działalności pracowni

 

 • Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie oceny toksyczności substancji chemicznych metodami in vitro
 • Uczestnictwo w pracach Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy oraz Grupy Ekspertów ds. Czynników Chemicznych i Pyłowych, prowadzenie sekretariatu Komisji
 • Działalność edukacyjna we współpracy z Centrum Edukacji CIOP-PIB dla specjalistów BHP, pracodawców i pracowników w zakresie działania szkodliwego substancji chemicznych i  uregulowań prawnych związanych z ich stosowaniem w środowisku pracy
 • Udzielanie informacji i wydawanie opinii na temat toksyczności substancji i mieszanin chemicznych na podstawie wyników badań własnych i internetowych baz danych

Główne kierunki działalności pracowni

 

Główny kierunek prowadzonych prac to badanie skutków działania toksycznego substancji chemicznych występujących na stanowiskach pracy z zastosowaniem metod in vitro. Posiadane wyposażenie umożliwia prowadzenie praktycznie każdej hodowli komórkowej oraz badań oceniających toksyczność metodami spektrofotometrycznymi, fluorescencyjnymi, luminescencyjnymi i mikroskopowymi.


Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Toksykologii - Oferta

Pracownia Toksykologii CIOP-PIB dysponuje nowoczesnym stanowiskiem do bezinwazyjnego monitorowania zmian ilościowych i jakościowych w hodowlach komórkowych w rzeczywistym czasie ich narażania. Badania prowadzone bezpośrednio w zautomatyzowanym mikroskopie fluorescencyjnym (IncuCyte S3 Live-Celll Analysis System, Sartorius) zintegrowanym z inkubatorem, pozwalają na monitorowanie zmian zachodzących w hodowli przez wiele dni, w zakresie cytotoksyczności, proliferacji, apoptozy, inwazji komórek i chemotaksji. Pracownia oferuje także badania przyżyciowych zmian w komórkach i możliwość ich obrazowania 2D i 3D w czasie rzeczywistym techniką mikroskopii holotomograficznej (3D Cell Explorer Fluo, Nanolive). Koszt usługi jest ustalany każdorazowo w zależności od czasu pracy urządzeń, typu hodowli komórkowej oraz dokumentowanych zmian.

 

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Toksykologii
   Kierownik telefon e-mail
   dr Lidia Zapór 22 623-37-25 lizap[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr inż. Luiza Chojnacka- Puchta 22 623-46-59 lucho[at]ciop.pl
   techn. Lilianna Marciniak 22 623-46-81 limar[at]ciop.pl
   dr Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska 22 623-46-81 kamir[at]ciop.pl
   dr inż. Dorota Sawicka 22 623-46-59 dosaw[at]ciop.pl
   dr Jolanta Skowroń 22 623-46-80 josko[at]ciop.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Działalność Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
Kierownik projektu - dr Jolanta Skowroń
Wykonawcy -
zobacz więcej
Ocena metodami in vitro odległych skutków działania wybranych biopaliw II generacji otrzymanych w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych
Kierownik projektu - dr Jolanta Skowroń
Wykonawcy -
zobacz więcej
Ocena odpowiedzi prozapalnej w ludzkich komórkach układu oddechowego pod wpływem wybranych nanomateriałów stosowanych w suchych środkach smarnych
Kierownik projektu - dr Lidia Zapór
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj