Pracownia Promieniowania Optycznego
 

Pracownia Promieniowania Optycznego - O Pracowni

  Zakres działania pracowni:

 
 • tworzenie podstaw naukowych do optymalizacji warunków oświetleniowych na stanowiskach pracy,
 • ustalanie wymagań i kryteriów oceny oddziaływania promieniowania optycznego na człowieka,
 • opracowywanie metod pomiarów parametrów promieniowania optycznego,
 • badanie parametrów oświetlenia i promieniowania optycznego na stanowiskach pracy,
 • opracowanie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń i uciążliwości związanych z nadmiernym promieniowniem optycznym wystepującym w środowisku pracy,
 • uczestnictwo w pracach normalizacyjnych z zakresu promieniowania optycznego,
 • identyfikacja, badanie i ocena zagrożeń pochodzących od nielaserowego optycznego występujących na stanowiskach pracy,
 • prowadzenie szkoleń oraz wykładów na studiach podyplomowych.

 

Pracownia Promieniowania Optycznego - Oferta

BADANIA

1. Ekspertyzy oświetleniowe pomieszczeń i stanowisk pracy w zakresie oświetlenia elektrycznego i dziennego
2. Pomiary natężenia oświetlenia i jego równomierności w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy wykonywane według procedury badawczej włączonej do krajowego systemu badań i certyfikacji
3.  Ocena ryzyka zawodowego związanego z podstawowymi parametrami oświetlenia elektrycznego
4. Pomiary poziomu ekspozycji na nielaserowe promieniowanie optyczne (UV, VIS, IR) na stanowiskach pracy dla potrzeb oceny zagrożenia zdrowia
5. Pomiary promieniowania laserowego odbitego lub rozproszonego na stanowiskach pracy dla potrzeb oceny zagrożenia zdrowia , prowadzone według procedury badawczej włączonej do krajowego systemu badań i certyfikacji
6. Ocena ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na promieniowanie optyczne (nielaserowe i laserowe)
7. Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy wyposażonych w medyczne urządzenia laserowe
8. Ocena kategorii emisji maszyn ze względu na nielaserowe promieniowanie optyczne
9. Pomiary ekspozycji zawodowej na naturalne promieniowanie nadfioletowe
10. Ocena ryzyka zawodowego związanego z naturalnym promieniowanie nadfioletowym na zewnętrznych stanowiskach pracy

SZKOLENIA:

1. Specjalistyczne szkolenie dotyczące oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy w zakresie:

• Podstaw techniki oświetlenia
• Podstaw psychofizjologii widzenia
• Wymagań wynikających z norm dotyczących oświetlenia
• Zasad doboru oświetlenia do rodzaju wykonywanej pracy
• Cech charakterystycznych elektrycznych źródeł światła i opraw oświetleniowych
• Oświetlenia awaryjnego
• Pomiarów parametrów oświetlenia elektrycznego i dziennego
Kurs szkoleniowy trwa 3 dni i oprócz wykładów obejmuje praktyczne ćwiczenia obliczeniowe i pomiarowe oświetlenia elektrycznego podstawowego i awaryjnego. Na zamówienie grupowe możemy zorganizować szkolenie w dowolnie wybranym zakresie z dziedziny techniki świetlnej

2. 1. Specjalistyczne szkolenie dotyczące pomiarów nielaserowego promieniowania optycznego na stanowiskach pracy zakresie:

• Podstawowych pojęć i definicji parametrów służących do oceny zagrożenia promieniowaniem optycznym
• Charakterystyki promieniowania optycznego (zakresy, oddziaływanie biologiczne na organizm człowieka poszczególnych jego zakresów)
• Kryteriów oceny zagrożenia promieniowaniem optycznym (UV, VIS, IR)
• Stanu prawnego w zakresie maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji i oceny ryzyka zawodowego pracowników narażonych na sztuczne promieniowanie optyczne (omówienie rozporządzeń MPiPS)
• Norm technicznych związanych z pomiarem parametrów promieniowania optycznego
• Sposobu wykonywania pomiarów parametrów promieniowania optycznego (spektroradiometryczny, radiometryczny)
Kurs szkoleniowy trwa 2 dni i oprócz wykładów obejmuje praktyczne ćwiczenia pomiarowe i obliczeniowe w tym: (wyznaczanie wartości MDE i poziomów ekspozycji).

 
 • Pracownia Promieniowania Optycznego
   telefon e-mail
   dr inż. Jacek Kubica (22) 623-46-34 jakub@ciop.pl
   mgr inż. Michał Kwiatkowski (22) 623-32-26 mikwi@ciop.pl
   inż. Marta Łowcewicz (22) 623-32-26 malow@ciop.pl
   mgr inż. Andrzej Pawlak (22) 623-46-75 anpaw@ciop.pl
Opracowanie narzędzia komputerowego do obliczania poziomu potencjalnego narażenia pracowników na rozproszone promieniowanie nadfioletowe w procesach spawania elektrycznego
Kierownik projektu - dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. CIOP-PIB
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie metody dostosowania oświetlenia miejsc pracy zmianowej do chronotypu pracownika z uwzględnieniem dobowej zdolności do pracy
Kierownik projektu - dr hab. inż. Agnieszka Wolska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie metody wieloźródłowej projekcji scen świetlnych i obrazów 2D jako narzędzia do tworzenia środowiska semi-cave wykorzystywanego w badaniach psychofizjologii widzenia
Kierownik projektu - dr hab. inż. Agnieszka Wolska
Wykonawcy -
zobacz więcej