Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
PRZETWÓRSTWO OWOCOWO-WARZYWNE
Produkcja mrożonek - chłodnia
Operator sprężarek (maszynista chłodniczy)
Przykład 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład zajmuje się przetwórstwem owoców i warzyw – produkcja mrożonek

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Pomiary przeprowadzone w Maszynowni Chłodniczej wyposażonej w 8 agregatów sprężarkowych do amoniaku – w dniu badań czynny 1 agregat oraz 2 sprężarki powietrza (duża i mała) – w dniu pomiarów czynna duża. Pracownik wykonywał prace nadzorcze przy pracującym agregacie oraz prace remontowe (wymiana dławicy) przy niepracującym inny agregacie (ok. 2 h); prace w Sterowni – dozór pulpitu sterowniczego i wypełnianie dokumentacji (pozostały czas)

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik w czasie wykonywania czynności narażony był na amoniak

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2013

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

amoniak

14

28

1,6

1,6

3,9

8,9

-

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja ogólna grawitacyjna

Wentylacja ogólna mechaniczna (3 wentylatory wyciągowe w maszynowni)

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE:

Zatrudnienie na stanowisku 1 os/zm. Praca w systemie 4-brygadowym; czas ekspozycji 12h/36h; ogółem zatrudnienie – 4 osoby.


Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.