Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
SŁUŻBA ZDROWIA
Szpital 4 – centralna sterylizatornia
Operator urządzeń ciśnieniowych
Przykład 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Szpital – Centralna Sterylizatornia

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Pomiary przeprowadzone w pomieszczeniu przygotowawczym podczas przygotowywania pakietów do sterylizacji, przy załadunku pieca, podczas innych prac w pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni. Po 4-godzinnej sterylizacji pracownik otwiera piec i przekłada pakiety do aeratora.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik w czasie wykonywania czynności narażony jest na epoksyetan

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2016

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

epoksyetan

1

-

<0,1

-

-

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko średnie, ponieważ epoksyetan jest rakotwórczy (Carc. 1B)

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja mechaniczna ogólna: czynna

Wentylacja mechaniczna miejscowa : czynna (przy sterylizatorze gazowym)

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE:

Stan zatrudnienia na stanowisku : 1 osoba ( 5 osób wymiennie)


Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.