Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
BADANIE MAS BITUMICZNYCH
Wytwórnia mas bitumicznych - laboratorium
Laborant
Przykład 2

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład wykonuje analizy mas z mieszanek mineralno – asfaltowych m.in. wyznaczanie gęstości, ekstrakcja, analizy sitowe, zagęszczanie, badanie stabilności i podatności na odkształcanie mas.

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Analiza mas mieszanek mineralno – asfaltowych: pobranie próbek masy asfaltowej, rozważanie próbek, ekstrakcja mas tetrachloroetenem z wykorzystaniem ekstraktora ultradźwiękowego, wyznaczanie gęstości mas piknometrem, mycie form i drobnego sprzętu tetrachloroetenem, ubijanie masy bitumicznej,- prace z ubijakiem, dozór i obsługa wytrząsarek, prace biurowe (stanowisko komputerowe)

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Tetrachloroeten

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2016

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Tetrachloroeten

85

170

49

110

30

-

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko średnie (narażenie inhalacyjne)

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja mechaniczna ogólna i miejscowa (dygestorium i okap przy stanowisku ekstrakcji)

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE:

Zatrudnienie 2 osoby


Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.