Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
TRANSPORT
Zakład remontowy samochodów
Mechanik w kanale przeglądowym
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład  reprezentuje przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej, grupę dużych przedsiębiorstw transportowych

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Pracownik zatrudniony w stacji obsługi autobusów (hala przeglądów i napraw).

Wykonuje rutynowo, codziennie przeglądy techniczne autobusów miejskich oraz przeglądy okresowe i naprawy.

W czasie zmiany roboczej wykonywano ok. 60 codziennych przeglądów technicznych autobusów.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na spaliny silników Diesla, w których zidentyfikowano WWA, formaldehyd, acetaldehyd, akrylaldehyd, benzen, toluen, etylobenzen

ROK WYKONANIA POMIARÓW -
WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

NDS

NDS

WWA

0,002

0,023*

 

benzen

10

ślad

formaldehyd

0,5

14,0

acetaldehyd

5

102,0

akrylaldehyd

0,2

31,0

toluen

100

ślad

etylobenzen

100

ślad

ksyleny (mieszanina)

100

ślad

tlenki azotu

5

2240,0

tlenki węgla

30

650,0

*Wskaźnik narażenia obliczony µg/m3 dla: dibenzo[a,h]antracenu, benzo[a]pirenu, benzo[a]antracenu, benzo[b]fluoarntenu, benzo[k]fluoarntenu, indeno[1,2,3-c]pirenu, antracenu, benzo[g,h,i[perylenu, chryzenu.

 

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko inhalacyjne

Ryzyko średnie

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Pracownicy nie stosowali ochron indywidualnych

DOBRA PRAKTYKA:

Brak

UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.