Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
PETROCHEMICZNY
PRODUKCYJNY / DUŻY
Operator Procesów Produkcyjnych Instalacji Olefin
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Produkcja paliw silnikowych w wyniku głębokiego przerobu ropy naftowej oraz produkcja szerokiego asortymentu produktów i półproduktów ropopochodnych (rafineryjnych i petrochemicznych).

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Prowadzenie procesu technologicznego instalacji Olefin w systemie trzyzmianowym - pięciobrygadowym, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Obsługa i  kontrola pracy urządzeń technologicznych, mechanicznych i energetycznych.

Występujące na stanowisku pracy media, głównie węglowodory, mają charakter toksyczny, palny, z powietrzem tworzą mieszaninę wybuchową. Na stanowisku są wykonywane prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby i prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej. Pracownik okresowo przebywa w strefach zagrożonych wybuchem

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności narażony jest na: wodorotlenek sodu, oleje mineralne, n-butan, i-pentan, n-pentan, n-heksan, benzen, cykloheksan, n-heptan, metylocykloheksan, toluen, n-oktan, etylobenzen, ksyleny, kumen, benzen, butadien 1,3

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2014

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

 Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne narażenie

NDS

NDSCh

NDS

NDSCh

wodorotlenek sodu

0,5

1

≤0,002

0,063

≤ 0,038

oleje mineralne

5

10

<0,008

4,03

n-butan

1900

3000

<0,14

<2,30

i-pentan

3000

-

<0,28

-

n-pentan

3000

-

<0,24

-

n-heksan

72

-

0,10

-

cykloheksan

300

1000

<0,05

<0,85

n-heptan

1200

2000

<0,05

<0,81

metylocykloheksan

1600

3000

<0,06

<0,90

toluen

100

200

<0,06

<0,96

n-oktan

1000

1800

<0,06

<0,93

etylobenzen

200

400

<0.06

<0,97

ksyleny

100

-

<0,06

-

kumen

100

250

<0,06

<0,96

benzen

1,6

-

<0,06

-

≤ 0,038

butadien 1,3

4,4

-

<0,28

-

≤ 0,064

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Stężenia badanych substancji nie przekraczają wielkości dopuszczalnych. Współczynniki łącznego narażenia na benzen i butadien 1,3 dla badanego stanowiska nie przekraczają wartości 0,1 NDS. Wartości narażeń chwilowych nie przekraczają wartości dopuszczalnych NDSCh

Ryzyko średnie, ze względu na obecność benzenu na poziomie 0,04 NDS i butadienu – 0,06 NDS

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Środki zbiorowe: monitoring gazowy sprzężony z systemem DCS wykrywający wszelkie wycieki gazów.

Środki indywidualne: kask, okulary antyodpryskowe, ubranie i obuwie antyelektrostatyczne oraz maska pgaz. typu 3M w razie ogłoszenia alarmu chemicznego

DOBRA PRAKTYKA:

Brak

UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.