Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
PETROCHEMICZNY
PRODUKCYJNY / DUŻY
Inżynier Procesów Produkcyjnych instalacji Krakingu Katalitycznego
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Produkcja paliw silnikowych w wyniku głębokiego przerobu ropy naftowej oraz produkcja szerokiego asortymentu produktów i półproduktów ropopochodnych (rafineryjnych i petrochemicznych).

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Nadzór, kontrola i analiza  procesów technologicznych w oparciu o przyjętą technologię, obowiązujące przepisy i instrukcje dla zapewnienia  uzyskania założonych efektów produkcyjno- ekonomicznych oraz jakościowych dla wytwarzanych produktów, półproduktów i mediów.

Kontrolowanie procesu technologicznego na podległych instalacjach pod względem zgodności z obowiązującą technologią i procedurami.

Podejmowanie decyzji w oparciu o wiedze specjalistyczną , znajomość praktycznych rozwiązań w wielu różnych, złożonych dziedzinach, zdolność przewidywania wzajemnych oddziaływań w oparciu o długookresowe plany rozwoju. Nadzór nad bezpiecznymi metodami przygotowania i przeprowadzania napraw i remontów. Nadzór nad zatrzymaniem i rozruchem instalacji po postoju. Praca w systemie jednozmianowym, zgodnie z obowiązującym zakresem czynności. Występujące na stanowisku pracy media, głównie węglowodory, mają charakter toksyczny, palny, z powietrzem tworzą mieszaninę wybuchową.

Na stanowisku są wykonywane prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności narażony jest na fluorowodór, n-butan, i-pentan, n-pentan, n-heksan, cykloheksan, n-heptan, metylocykloheksan, toluen, n-oktan, etylobenzen, ksyleny, kumen, benzen

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2014

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

 Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne narażenie

NDS

NDSCh

NDS

NDSCh

fluorowodór

0,5

2

≤0,008

0,41

≤0,022

n-butan

1900

3000

0,48

<2,30

i-pentan

3000

-

0,70

-

n-pentan

3000

-

<0,24

-

n-heksan

72

-

0,10

-

cykloheksan

300

1000

0,05

<0,85

n-heptan

1200

2000

<0,05

<0,81

metylocykloheksan

1600

3000

<0,06

<0,90

toluen

100

200

0,18

<0,96

n-oktan

1000

1800

<0,06

<0,93

etylobenzen

200

400

<0,06

<0,97

ksyleny

100

-

<0,06

-

kumen

100

250

<0,06

<0,96

benzen

1,6

 

<0,06

 

<0,038

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Stężenia badanych substancji nie przekraczają wielkości dopuszczalnych. Współczynniki łącznego narażenia na substancje chemiczne dla badanego stanowiska nie przekraczają wartości 0,1 NDS. Wskaźniki narażeń chwilowych nie przekraczają wartości NDSCh

Ryzyko średnie, ze względu na obecność benzenu na poziomie 0,04 NDS

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Środki zbiorowe: monitoring gazowy sprzężony z systemem DCS wykrywający wszelkie wycieki gazów.

Środki indywidualne: kask, okulary antyodpryskowe, ubranie i obuwie antyelektrostatyczne oraz maska pgaz. typu 3M w razie ogłoszenia alarmu chemicznego

DOBRA PRAKTYKA:

Brak

UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.