Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
PETROCHEMICZNY
PRODUKCYJNY / DUŻY
Operator Procesów Produkcyjnych instalacji Krakingu Katalitycznego
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Produkcja paliw silnikowych w wyniku głębokiego przerobu ropy naftowej oraz produkcja szerokiego asortymentu produktów i półproduktów ropopochodnych (rafineryjnych i petrochemicznych).

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Prowadzenie procesu technologicznego węzłów instalacji w systemie trzyzmianowym - pięciobrygadowym, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Kontrola pracy urządzeń technologicznych, mechanicznych i energetycznych. Prace związane z poborem próbek substancji chemicznych lub ich mieszanin oraz prace przy użyciu elastycznych węży gumowych z gorącymi mediami energetycznymi – głównie parą wodną. Praca wykonywana  w systemie trzyzmianowym – pięciobrygadowym.

Występujące na stanowisku pracy media, głównie węglowodory, mają charakter toksyczny, palny, z powietrzem tworzą mieszaninę wybuchową. Na stanowisku są wykonywane prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby i prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności narażony jest na: n-butan, i-pentan, n-pentan, n-heksan, benzen, cykloheksan, n-heptan, metylocykloheksan, toluen, n-oktan, etylobenzen, ksyleny, kumen, butadien 1,3, fenol, siarkowodór, fluorowodór, hydrazyna, wodorotlenek potasu, antracen, benzoantracen chryzen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, dibenzo(ah)antracen, benzo(ghi)perylen, indeno(123cd)piren

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2014

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

 Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne narażenie

NDS

NDSCh

NDS

NDSCh

fenol

7,8

16

<0,010

0,68

≤ 0,022

siarkowodór

7

14

<0,008

0,40

hydrazyna

0,05

0,1

<0,001

<0,004

n-butan

1900

3000

0,54

<2,30

≤ 0,009

i-pentan

3000

-

2,1

-

n-pentan

3000

-

<0,24

-

n-heksan

72

-

0,15

-

cykloheksan

300

1000

0,11

<0,85

n-heptan

1200

2000

<0,05

<0,81

metylocykloheksan

1600

3000

<0,06

<0,90

toluen

100

200

0,12

<0,96

n-oktan

1000

1800

<0,06

<0,93

etylobenzen

200

400

<0.06

<0,97

ksyleny

100

-

0,31

-

kumen

100

250

<0,06

<0,96

benzen

1,6

-

0,55

-

≤ 0,344

butadien 1,3

4,4

-

1,31

-

≤ 0,298

WWA (suma)

0,002

-

≤0,193X10-3

-

≤ 0,096

antracen

 

-

≤0,009X10-3

-

 

benzo(a)antracen

 

-

≤0,017X10-3

-

chryzen

 

-

≤0,034X10-3

-

benzo(b)fluoranten

 

-

≤0,017X10-3

-

benzo(k)fluoranten

 

-

≤0,017X10-3

-

benzo(a)piren

 

-

≤0,034X10-3

-

dibenzo(ah)antracen

 

-

≤0,068X10-3

-

dibenzo(ghi)perylen

 

-

≤0,034X10-3

-

Indeno(123cd)piren

 

-

≤0,034X10-3

-

benzo(a)piren

0,002

-

≤0,034X10-3

-

<0,009

dibenzo(ah)antracen

0,004

-

≤0,068X10-3

-

<0,009

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Stężenia badanych substancji nie przekraczają wielkości dopuszczalnych. Współczynniki łącznego narażenia na substancje chemiczne dla badanego stanowiska znajdują się w przedziale 0,5-1,0 NDS. Suma iloczynów stężeń i współczynników rakotwórczości 9-ciu rakotwórczych WWA nie przekracza wartości poniżej 0,1 NDS.

Ryzyko duże, ze względu na stężenia benzenu i butadienu powyżej 0,1 NDS

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Środki zbiorowe: monitoring gazowy sprzężony z systemem DCS wykrywający wszelkie wycieki gazów.

Środki indywidualne: kask, okulary antyodpryskowe, ubranie i obuwie antyelektrostatyczne oraz maska pgaz. typu 3M w razie ogłoszenia alarmu chemicznego

DOBRA PRAKTYKA:

Brak

UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.