Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
ELEKTROMASZYNOWY (środków transportu)
Zakład produkcyjny - wyrób łodzi
Laminarz - monter
Przykład - nr 7

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Średni

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Ręczne nanoszenie żelkotów i żywic na powierzchnie formy, układanie maty szklanej, szpachlowanie. Pozostały czas: ręczne prace przygotowawcze, organizacyjne i porządkowe.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Aceton, Butan – 2 – on, Toluen, Etylobenzen, Ksylen – mieszanina izomerów, Styren

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2010

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

NDS

NDSCh

NDS

NDSCh

Aceton

600

1800

13,47

76,89/71,11

0,44

Butan – 2 – on

450

900

-

<5,56/<5,56

Toluen

100

200

4,21

7,33/8,89

Etylobenzen

200

400

-

<5,56/<5,56

Ksylen – mieszanina izomerów

100

-

0,33

-

Styren

50

200

18,57

6,22/7,56

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne - Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja na stanowisku pracy, odzież robocza i środki ochrony indywidualnej

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.